Geplaatst op 1 juli 2014

In de tweede raadsvergadering met nieuwe college CDA, PvdA/GL, VVD en GBS was het collegevoorstel voor de raad over   de aanleg van twee kunstgrasvelden bij Zouaven en KGB aan de orde.
ODS is tegen dit voorstel. Niet omdat wij de voetbalclubs geen kunstgras gunnen, maar omdat we vinden dat je eerst een discussie moet voeren in de raad over de noodzaak en het nut ervan en omdat ODS vindt dat er in deze tijden wel andere zaken belangrijk zijn.

Hieronder vindt u het betoog dat Jan Ettes namens ODS uitsprak.

 

Voorzitter,
ODS kan niet meegaan in het raadsvoorstel.
Daar hebben we twee redenen voor. De eerste is de besluitvorming en de tweede inhoudelijk.
ODS heeft een duidelijke visie op besluitvorming in de gemeenteraad. Negen jaar geleden werd ODS opgericht, omdat we van de besluitvorming met overvaltechniek en vanuit achterkamertjes af wilden.
De besluitvorming en daaraan voorafgaand de meningsvorming moet in de commissies en de raad gebeuren en niet in het  college. Het college voert het beleid uit binnen de kaders die het krijgt van de raad. Het is niet aan het college om die grenzen op te rekken door middel van trucjes. ODS heeft sterk de indruk dat de besluitvorming in het kader van de kunstgrasvelden onderhevig is aan praktijken die niet in de pas lopen met ordentelijke besluitvorming.
Over kunstgrasvelden voor onze clubs is geen enkele discussie geweest in welke commissie dan ook. Daarin had gesproken moeten worden over nut en noodzaak van kunstgras. Integraal, dus inclusief de financiële consequenties. Dat is niet gebeurd.
De wijze waarop dit voorstel tot stand gekomen is, noemt wethouder Slagter nieuwe politiek: Hoe ziet dat eruit? Hij ging slagvaardig even buurten bij de fractievoorzitters om vervolgens  het voorstel erdoorheen te jagen. Dit doet geen recht aan dualistische besluitvorming!
In een ordentelijke besluitvormingsprocedure worden ook de vragen van partijen beantwoord. Met de twintig vragen die ODS gesteld heeft, is dat nog steeds niet het geval. Als dit de politiek is van een college dat geen behoefte heeft aan prioriteiten stellen, zie de perspectievennota, dan staat ons nog wat te wachten.
Wij voelen ons in ieder geval niet serieus genomen.

Dan inhoudelijk:

Daarover wil ik namens ODS op voorhand twee opmerkingen maken, zodat de discussie over kunstgras zuiver is.

ODS heeft sport hoog in het vaandel staan en onderstreept de  maatschappelijke waarde ervan. Sport verbroedert, geeft sociaal-maatschappelijke handvatten en leert de mensen iets voor elkaar over te hebben en het levert in zijn algemeenheid  een gezonder lichaam op. Prima dus.

ODS is zich ook bewust van het niveau van onze sportaccommodaties en weet dat we het goed voor elkaar hebben. Wat onverlet laat dat er altijd wel iets te verbeteren valt.
Daarnaast vinden wij dat het de taak is van het bestuur van een sportvereniging om zijn uiterste best te doen om het zo goed mogelijk te organiseren. Daarom vindt ODS het ook begrijpelijk en reëel dat de besturen van de twee voetbalclubs om kunstgrasvelden vragen.

De taak van de gemeenteraad is echter anders. Diens taak is het om dat te doen en te besluiten wat goed is voor de héle gemeenschap.

ODS wijst het plan inhoudelijk af op grond van een overwegend ondeugdelijke argumentatie. Uw argumenten zijn in het algemeen aannames die een duidelijke grond missen.
Ik ga kort in algemene bewoordingen herhalen wat in de commissie GGZ en RBFZ door ODS al te berde gebracht is.

De bespeelbaarheid en de onderhoudsvriendelijkheid zijn vrome wensen en niet geheel realistisch en de milieuwinst is gebaseerd op feitelijke onjuistheid en halve waarheden. Het verwijderen van de bomen rond het veld wordt bijvoorbeeld niet meegenomen.
Voorts vindt ODS de eigen bijdrage van de verenigingen uiterst karig. Zeker in relatie tot wat andere verenigingen zelf jaarlijks moeten opbrengen.
Een volgende aanname is dat de af te stoten velden geld opbrengen. Er wordt echter nergens aangegeven op welke wijze. Evenals de besparing die het onderhoud zou opleveren. ???
Bij de duurzaamheid wordt een uiterste vorm van krom redeneren gehanteerd: het duurzaamst is het om geen kunstgras aan te schaffen. Er wordt hoe dan ook chemisch afval aangekocht met kunstgras.
Ook de vervangingsparagraaf in het voorstel is er een van likmevestje.  Als deze velden aan hun eind zijn, komt er gewoon weer nieuw kunstgras op. Anders doe je aan kapitaalsvernietiging.

Verder heeft ODS vooral moeite met de financiële consequenties.
ODS vindt dat in deze tijd van krapte geen grote uitgaven gedaan moeten worden die niet per se noodzakelijk zijn. Dat staat ook verwoord in de perspectievennota. En in het voorgestelde raadsprogramma staat dat er uiterste terughoudendheid moet worden betracht bij het doen van nieuwe uitgaven. Dat maakt deze uitgave voor deze luxe onbestaanbaar en niet passend binnen het voorgestelde beleid. Er staat ook dat de OZB niet méér omhoog mag gaan dan met het inflatiecijfer. Waarom zei de wethouder financiën dan in de laatste commissievergadering RBFZ dat hij dan gewoon de OZB met twee procent omhoog doet? Een bijzondere uitspraak uit zijn mond. Overigens bevestigde dezelfde wethouder dat kunstgras niet noodzakelijk was in dezelfde vergadering. Moeten we daar ons geld dan in steken?
In deze tijden van financieel zwaar weer is het onverantwoord om zoveel structureel geld uit te geven. Er zijn te veel onzekerheden en de zekerheden die we hebben zijn niet om vrolijk van te worden. Uw college stelt zelf in de perspectievennota dat er een tekort verwacht wordt in 2017 van €600.000; de begroting van regionale brandweer pakt uiterst negatief uit voor Stede Broec; de veiligheidsregio gaat ons ook echt heel veel meer kosten dan voorzien was; de financiële kaders van de transities zijn ook nog steeds niet bekend, wel weten we dat de Wmo-uitkering van hogerhand met vier ton wordt gekort. Daar moet ruimte voor gevonden worden in de gewone begroting. Daarnaast is de verwachting dat de financieel-economische  crisis nog niet ten einde is.
Dit college liet weten in de krant dat de broekriem nog iets strakker moet. Waar wilt u dat geld vandaan halen? Toch niet uit de OZB-verhoging wethouder sport en financiën?
Als u aangeeft dat er geanticipeerd moet worden op een afname van structurele baten, dan ziet ODS de logische argumenten niet om zo’n grote structurele uitgave te doen voor iets dat ook volgens het college niet nodig is.

Tenslotte voorzitter nog de volgende gedachte over kunstgras en de ontwikkelingen daaromtrent. Het is voor ODS onbegrijpelijk dat het hoofdveld van KGB moet wijken voor kunstgras, terwijl dat pas helemaal gereviseerd is en dat het beste voetbalveld van Stede Broec is en altijd bespeelbaar. Bovendien vinden wij het vreemd dat u niets doet met de tendens in de voetbalwereld om kunstgras af te stoten, zowel nationaal als internationaal. Dat u in uw voorstel onwelgevallige informatie achterhoudt of te mooi voorstelt, stelt ons teleur.
En u heeft in de perspectievennota een grote mond over burgerparticipatie; heeft u enig idee van hoe er onder de bevolking gedacht wordt over de aanleg van kunstgras in relatie tot alles wat er op de gemeentes afkomt? Doet u dat eens, praten met mensen die geen lid zijn van een voetbalclub, maar (straks) zorg nodig hebben . Dat zijn er veel en veel meer.
Nieuwe politiek zoals door dit college aangekondigd en bevestigd– snel vanuit de collegebovenkamertjes handjeklap – nieuwe manieren van doordrukken; we voelen weer helemaal waarom ODS negen jaar geleden werd opgericht.

We doen dan ook een beroep op de andere partijen om, coalitiepartij of niet, nog eens na te gaan waar je roots liggen. Sociaal en tegenover luxe in de sport? De hele gemeenschap of de voetbalclubs?

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights