"Voor u op de bres"

Standpunten van Open & Duidelijk Stede Broec

ODS heeft bij de verkiezingen van maart en formidabele overwinning geboekt. Dat heeft gemaakt dat we het initiatief konden nemen om tot een nieuw college te komen.  In dat coalitie-akkoord willen we natuurlijk zo veel mogelijk van onze idealen kwijt. Uiteraard moet je ook luisteren naar de partners; samen met PvdA/GL en CDA hebben we een mooi programma gesmeed.
Daarin is ruimte voor de zaken die voor ODS belangrijk zijn, kort gezegd: blijvend aandacht voor cultuur, welzijn en zorg, sport en gezondheid, de jeugd en jongeren, duurzaamheid en vernieuwing.
Betrokkenheid van onze burgers is voor ons heel belangrijk en daarin blijven wij investeren. ODS staat voor eerlijk en fatsoenlijk politiek handelen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom! Daarom moeten we ook blijven luisteren naar wat er in de gemeenschap leeft en dat heeft ODS tot beleid gemaakt.

In ons programma 2018-2022 vindt u onze uitgangspunten:

Sociaal

 • Gericht werken met sociale wijkteams die snel en efficiënt zorg op maat gaan leveren.
 • Blijven investeren in onze jeugd: de jeugdzorg efficiënter uitvoeren, één gezin, één plan en kleinschalige opvang!
 • Antidrugs en -alcoholprojecten met oog voor oorzaken, stimuleren van ontplooiing door sociale, culturele en sportieve activiteiten.
 • Voortzetten van actief ouderenbeleid: eenzaamheidspreventie, goede zorg, ondersteuning van mantelzorgers die niet overbelast mogen raken, domotica stimuleren. Samenwerken met seniorenraad en ouderenorganisaties.
 • Ondersteunen van de dorpshuizen en Stadsplein: deze zijn belangrijk voor sociale contacten.
 • De dorpshuisaccommodaties blijvend ondersteunen en zo nodig aanpassen aan de eisen des tijds.
 • Koesteren van onze vrijwilligers: zij zijn het cement van onze samenleving!
 • Minimabeleid: aandacht en extra hulp voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd.
 • Kinderen moeten mee kunnen blijven doen en moge niet de dupe worden.
 • Chronisch zieken en gehandicapten verdienen extra aandacht.

Cultuur  en sport

 • Sport en beweging blijvend stimuleren door verenigingen te faciliteren met goede voorzieningen, onderhoud en activiteiten budgetten, voor jong en oud!
 • Een nieuwe accommodatie voor de verenigingen in het Nassaupark eindelijk realiseren.
 • De prachtige sportvoorzieningen in stand houden en de vrijwilligers koesteren en ondersteunen.
 • De muziekschool en de bibliotheek vinden wij van groot belang voor ons allemaal: ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning verrijken ons leven. Cultuur is een positief bindmiddel, dat bijdraagt aan burgerparticipatie, innerlijke rijkdom en een levendige gemeente.
 • Spektakel op het plein nieuw leven inblazen. Ook markten en andere festiviteiten op plein mogelijk maken.
 • ODS wil blijvende aandacht schenken aan ons cultureel erfgoed.
 • In samenwerking met het verenigingsleven een jaarlijkse cultuurmarkt organiseren.

Democratisch

 • Samen zijn we sterker: inwoners en ondernemers nog meer uitnodigen hun stem te laten horen bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Invoeren van actief en bereikbaar burgerpanel Stede Broec waarop iedereen kan meepraten.
 • Bij ingrijpende plannen en voorstellen de betrokken bewoners ook raadplegen en ze serieus nemen.
 • De sociale media actief inzetten om iedereen die dat wil mee te laten denken.
 • Burgerinitiatieven activeren en ondersteunen. Die ook financieel faciliteren.
 • Afschaffen van overbodige regels en meedenken met ondernemers en ruimte geven aan burgerinitiatieven.
 • Stede Broec zelfstandig houden en samenwerken waar nodig is, maar openstaan voor discussie over bestuurlijke fusie.

Duurzaamheid en veiligheid

 • De gemeente moet meer aandacht geven aan milieubesparende voorzieningen, bijvoorbeeld zonnepanelen op alle scholen en gemeentelijke accommodaties. Daarnaast moet er zoveel mogelijk energiebesparende straatverlichting gebruikt worden.
 • Laadpalen voor zowel auto’s als fietsen
 • Stede Broec Fairtradegemeente!
 • Veiligheid: aandacht voor inbraakpreventie in auto’s en woningen en fietsendiefstal.

En …….

 • We willen het centrum rondom het Streekhof een goede invulling geven: zoals eventueel een wooncomplex voor ouderen (mogelijk een tweede Stedeborgh) en een gezellig en actief verblijfsplein met ook voor Hét Postkantoor de mogelijkheid om een terras te openen in de zomermaanden. En natuurlijk gratis parkeren.
 • We willen de gemeente groen houden.
 • Wij staan voor eerlijk en fatsoenlijk bestuur waarbij de bewoners niet aan het lijntje worden gehouden en waar duidelijkheid is over de gevolgen van raadsbesluiten.
 • We blijven de gemeente financieel gezond houden.

Sociaal Stede Broec

 • Gericht werken met wijkteams en kleinschalige opvang voor jongeren en ouderen. Geen overbodige overhead! Korte lijnen, snelle en efficiënte hulp dicht bij huis.
 • Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede: alle kinderen moeten kunnen meedoen en zich ontwikkelen: zij zijn onze toekomst!

Samen Stede Broec

 • Dankzij de enorme inzet van heel veel vrijwilligers hebben we een prima verenigingsleven. De vrijwilligers blijven we koesteren en waarderen.
 • Voor de verenigingen die gebruik maken van het Nassaupark willen we dat de renovatie van het clubgebouw eindelijk zijn beslag krijgt.
 • Waar nodig de dorpshuizen en het dorpshuizenbeleid aanpassen aan de actualiteit.

Gezond Stede Broec

 • Chronisch zieken en gehandicapten verdienen extra aandacht en hulp. Mantelzorgers mogen niet overbelast raken.
 • Eenzaamheidspreventie en goede snelle zorg vanuit gemeente en stichting Welzijn Stede Broec.
 • Korte lijnen, snelle hulp en geen wachttijden als het gaat om schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en ouderenondersteuning.
 • Doorgaan met het anti-alcohol- en antidrugsbeleid!
 • Op school een fris klimaat zodat kinderen zich beter kunnen concentreren en ontwikkelen.

Democratisch Stede Broec

 • Samen zijn we sterker: inwoners en ondernemers moeten hun stem kunnen laten horen door burgerpanel, ook digitaal.
 • De burgers en partijen vanaf het begin betrekken bij de eerste ontwikkeling van plannen; openheid in het hele traject van plan tot eindproduct! De burger mag in actie komen! Duidelijkheid in beleid bieden.
 • Bewoners meer eigenaar maken van eigen leefomgeving door buurt- of activiteitenbudgetten.
 • Burgerinitiatieven en actief burgerschap ondersteunen. Waar nodig en zinvol ook financieel.

Jong en dynamisch Stede Broec

 • Ondersteunen van jeugdverenigingen en Inventas. Begeleiden en zo nodig aanpakken van probleemjongeren. Doorgaan met anti-alcohol en antidrugsbeleid. De jeugdzorg gaan we beter en goedkoper uitvoeren samen met ons Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Nadruk op preventie.
 • Een gezinscoach pakt samen met de ouders de problemen praktisch op.
 • Wat ODS betreft houdt dit ook in een goed en effectief jeugdbeleid te voeren, met jongeren in gesprek te gaan en aan de oorzaken van problemen te werken. We hebben een sterke en gezonde generatie van de toekomst nodig. Inventas en alle jeugdverenigingen leveren hieraan hun bijdrage.
 • Jongeren en jonge gezinnen moeten graag in Stede Broec willen blijven wonen, daar zullen we de voorzieningen zoals speeltuinen, onderwijs, cultuur, huisvesting en sport op afstemmen.

Seniorenvriendelijk Stede Broec

 • Zorg op maat, wijkgericht en kleinschalig. Domotica stimuleren zodat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Initiatieven als de bouw van een tweede Stedeborgh in het centrum overwegen en zo mogelijk ruimte geven. Handhaven dagbesteding voor ouderen.
 • Initiatieven en activiteiten voor ouderen positief benaderen en ondersteunen.
 • Zorgen voor genoeg levensbestendige woningen en appartementen, mantelzorg goed organiseren, goed openbaar vervoer. Wonenplus, de ouderenwerker, de Seniorenraad en de WMO-adviesraad zijn belangrijke partners.

Cultureel Stede Broec

 • Muziekschool, muziek- en toneelverenigingen, bibliotheek, dorpshuizen, Cultureel Centrum Bessie, ’t Stadsplein en Hét Postkantoor  zijn onmisbare voorzieningen die ons leven verrijken en die moeten blijven bestaan. Daarnaast blijvende aandacht voor ons culturele erfgoed zoals monumenten.
 • Behoud van ons economisch en sociaal erfgoed zoals de gevel van de CNB.
 • Een jaarlijkse cultuurmarkt op het plein.
 • Spektakel op het plein opnieuw leven inblazen
 • Dorpshuizen De Stek, De Wurf en het Vereenigingsgebouw Tuf blijven ondersteunen in hun sociale én culturele wijkfunctie.

Duurzaam en bewust Stede Broec

 • Milieubesparende voorzieningen als zonnepanelen zo mogelijk op alle gemeentelijke gebouwen.
 • Straatverlichting zo zuinig en milieubewust en -besparend mogelijk.
 • Doorgaan met stimuleren van gebruik van zonne-energie door bewoners.
 • De nieuwe wijk Waterweide gasvrij bouwen.
 • Een belangrijke wethouderstaak is duurzaamheid en activiteiten rond het klimaat.
 • Stede Broec fairtradegemeente!
 • Stede Broec onderschrijft ideeën rond de Millenniumgemeente waarbij de klimaatvriendelijkheid nadrukkelijk wordt opgepakt.
 • Klimaatbewust inkoopbeleid voor de hele gemeente.
 • Gebruik van o.a. zonne-energie door bewoners blijvend stimuleren door voorlichting en subsidies.
 • Laadpalen voor zowel auto’s als fietsen plaatsen.

Sportief Stede Broec

 • We hebben veel en prachtige sportvoorzieningen zoals zwembad, sporthallen en gymzalen en sportverenigingen die dank zij vrijwilligers goed draaien.
 • De renovatie/nieuwbouw in het Nassaupark eindelijk van start laten gaan.
 • Hoge niveau van de sportaccommodaties op peil houden.
 • Actief werven en met name ondersteunen van clubs bij het vinden van vrijwilligers.

Ondernemersvriendelijk Stede Broec

 • Ondernemers mogen van ons veel meer meedenken bij nieuw beleid. Burgerinitiatieven ondersteunen.
 • De omgeving van Het Streekhof na de laatste nieuwbouw fris en groen en aantrekkelijk maken voor de bezoekers.
 • Behoud van gratis parkeren met oog voor de nieuwe economische ontwikkelingen.
 • Op het plein speciale markten en andere activiteiten stimuleren.
 • Hier ook ruimte voor burgerinitiatieven bieden.
 • Ondernemersvriendelijk beleid; afschaffen overbodige regelgeving.

Open en Groen Stede Broec

 • Goed onderhoud van openbaar groen, ook in de wijken en waar mogelijk WerkSaam blijvend inschakelen.
 • Gevarieerde groenvoorziening.
 • Bijen- en insectenvriendelijk groenbeheer door variatie en bewuste keuzes bij aanleg en onderhoud van het openbaar groen.
 • Energieneutraal bouwen met veel groen in nieuwe wijken en gebouwen, groen in de wijken behouden en goed onderhouden.

Verkeersveilig Stede Broec

 • Zorgen voor een goede noord-zuidverbinding in Grootebroek samen met de buurgemeente.
 • Verkeersknelpunten samen met bewoners aanpakken en oplossen.
 • Een goede aansluiting bepleiten voor de N307 (N23) op de Houtribdijk, die rekening houdt met onze Markermeerkust en die de Omringdijk ontziet.
 • Veilige wandel en fietspaden, goede verlichting.
 • Goede en veilige fietsverbinding aan de Veilingweg voor fietsers naar de sportvelden(KGB en Beagles) en scholen (RSG).
 • Bij aanleg van nieuwe wijken voldoende aandacht voor infrastructuur; verkeersstromen weghouden uit het dorpslint.
 • Bij groot onderhoud aan het dorpslint de straat opnieuw inrichten met goed toegankelijke trottoirs en wandelgebieden.

Recreatief Stede Broec

 

 • Blijven samenwerken met de andere Westfriese gemeenten op recreatief gebied.
 • Betaalbare doorvaarbaarheid in Plan Zuid en Princenhof onderzoeken.
 • Aquaduct in de Tochtsloot op diepte brengen en verbreden.
 • Het strand van Vermeulen en de havens niet uit handen geven en aantrekkelijk houden en maken voor de eigen bewoners.

Zelfstandig en financieel gezond Stede Broec

 • Natuurlijk werken we samen met onze regio- en buurgemeenten en houden het huishoudboekje van de gemeente op orde.
 • Kritisch kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van, bezwaren tegen en argumenten voor bestuurlijke samenwerking. Fusie is geen vurige wens, maar kan noodzakelijk worden.
 • Eigenheid van de dorpen behouden.
 • Behoud van gezonde financiële positie. Open en duidelijk prioriteiten stellen en keuzes maken.
 • Kinderen en gezinnen in armoedesituaties worden ontzien.

Bestuurlijk Stede Broec

 • Een betrouwbaar bestuur vormen dat de burgers serieus neemt en eerlijk en fatsoenlijk met hun belangen omgaat.
 • Belangrijke voorstellen en voorgenomen besluiten worden eerst aan de bevolking voorgelegd.
 • ODS staat voor een effectieve en dienstbare ambtelijke organisatie die goed bereikbaar is.
Copyright © 2021 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media