Bespreking focusnota 2011 – 2012

Geplaatst op 15 januari 2012 door Jan Ettes

Voorzitter, collega’s, college en andere aanwezigen,

We staan in deze raadsvergadering voor het historisch moment dat we voor het eerst een focusnota bespreken. De focusnota die onderdeel is van een nieuwe manier van werken, de nieuwe budgetcyclus, die ertoe moet leiden dat de raad meer “aan de voorkant” van de besluitvorming komt te staan en waarbij de controlerende rol een echt controlerende kan zijn in een logische samenhang. Daarom is de focusnota de oude najaarsrapportage en de good old kadernota in één stuk.
Naar ons idee ziet deze focusnota er goed en overzichtelijk uit. Dank daarvoor aan zowel het college als aan de ambtelijke organisatie.
Dat over de presentatie.

Ik zal niet in detail ingaan op deze focusnota; hij is immers al uitgebreid besproken in de commissie middelen van 22 november. Daarin zijn ook veel technische vragen reeds beantwoord. Bovendien is daarnaast een fikse hoeveelheid vragen schriftelijk beantwoord. Ik zal me daarom beperken tot de hoofdlijnen, wat ook de taak van de raad is, en idealen en mooie wensen die bij ons leven. Verder zal ik hoogstens ingaan op nieuwe gegevens die later bekend geworden zijn en antwoorden die om instemming vragen dan wel nieuwe vragen oproepen.

Open en Duidelijke Stede Broec heeft na haar instemming met de primitieve begroting in de raadsvergadering van vorige maand ook in zijn algemeenheid positieve woorden voor deze focusnota. Toch wil ODS al bladerend een paar opmerkingen maken .

Deze focusnota is laat, een maand te laat, maar met ons aller toestemming omdat de problematiek rond de asbestvondsten in het Martinus niet alleen veel personele inzet eisten, maar ook z’n niet geringe financiële consequenties hebben. Terecht dat de stand van zaken hier duidelijk moest zijn vóór wij in dit gremium over de financiële ruimte voor volgend jaar konden spreken. Onze bewegingsvrijheid voor het komende jaar en in ieder geval de jaren na 2012 is voor een goed deel bepaald. We hopen dat de crisis wat de bouw- en aanneemkosten betreft, in ons voordeel zal zijn. Daarnaast wachten we af wat de toekomst ons brengt; mogelijk valt het allemaal nog een beetje mee. Mocht dat zo zijn dan zullen meevallers gestort moeten worden in de algemene reserve die een flinke klap gehad heeft. Overigens verdient het college hierin gesteund door de ambtelijke organisatie, een pluim voor de creatieve oplossingen die bedacht zijn.

De vragen die bestonden over de najaarsrapportage en de transitorische bedragen zijn door het college bevredigend beantwoord.

Er is in deze raad door meerder partijen betoogd dat de OZB niet of minder moet stijgen in 2012. ODS vindt dat vreemd: de verhoging is een kader dat de raad vorig jaar heeft meegegeven aan het college. Raar om de structurele inkomsten te willen gaan beperken in een tijd waarin elk dubbeltje ten gemeentehuize moet worden omgekeerd, en als het kan tweemaal. We zijn ons bewust dat het niet leuk is voor de burger, maar we zullen ons hoge voorzieningengeil in stand moeten houden. En de burgers krijgen er ook iets voor terug. Daarom staat de OZB voor ODS niet ter discussie.

In de discussie die hier en daar gevoerd rond het kostendekkend maken van de leges staat ODS op het standpunt dat je een servicegerichte monopoliepositie niet mag uitbuiten. Het argument is al eerder langsgekomen en ik herhaal het maar weer: de burgers –ook de mindervermogende – zijn verplicht om van tijd tot tijd enig document te betrekken van de gemeentelijke overheid; kinderen moeten allemaal een eigen ID hebben -ze kunnen niet meer mee op het paspoort van vader of moeder- en voor legio formaliteiten heb je een officieel document nodig. De gemeentelijke organisatie moet dienstbaar moet zijn aan de burgers. Er is geen keus, zoals bij vervoer en allerlei andere zaken. Daarom vinden wij een verhoging van 80 naar 90% kostendekking al een voldoende stijging (dat is tenslotte een stijging van 12,5%!

Het project Westfriesland staat niet ter discussie. Het moet wat ODS betreft voortgezet worden. Sowieso moet de definitieve uitkomst van de evaluatie aanstaande december afgewacht worden, maar het staat voor ODS buiten kijf dat het een gemeentelijke en regionale taak is om specifieke problemen als het (overmatige) drank- en drugsgebruik permanent aan de orde te stellen. En daarboven als overheid datgene te doen wat nodig is om het klimaat aangaande dit onderwerp in onze gemeente en regio letterlijk te saneren.

Cultuur is voor ODS een belangrijk item. Daarom verheugt het ons ook dat medio 2012 het postkantoor de poorten zal openen. Een gebouw, als exemplarisch geval voor de vroegere onderwaardering die cultuur in de breedste zin in Stede Broec te beurt viel en dat verbonden is met de ontstaansgeschiedenis van onze partij.

Daar moet het Stadsplein veel werk kunnen gaan verzetten. Er moet een cultuuraanbod ontwikkeld worden. Eindelijk de kans voor Stede Broec om zijn ruim 20.00 inwoners eens te laten genieten van toneel, muziek en allerlei ander kunstuitingen. Het mes snijdt aan twee kanten: het gemeentecentrum wordt eindelijk volwaardig en we bieden onze burgers een sociaal-cultureel centrum waar veel gebeurt. Dat moet blijvend door onze raad ondersteund worden. Voor cultuur moet je je nek durven uitsteken, dus zal er ook beleid ontwikkeld moeten worden wat betreft de faciliteiten om een dergelijk centrum succesvol te laten zijn. Het belangrijkste kapitaal van een gemeenschap bestaat uit de gemeenschapszin en de sociale bindingen die in een bevolking zitten. Dat moet ontwikkeld en onderhouden worden en dat kan onder andere in dit soort gelegenheden.

In het verlengde hiervan ligt de opvatting van ODS dat het Spektakel op het plein gecontinueerd moet worden. Hier vallen sociale samenhang en cultuur samen. We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van een evenement als dit geen kerntaak van de gemeente is; we spreken er raadsbreed ook al vijf jaar over om het over te doen aan een andere partij en hebben dan toch weer incidenteel geld beschikbaar gesteld. Om het evenement nu plotseling te laten vallen is wel erg cru en onwenselijk. ODS zal daarom in deze vergadering een motie over continuering van het Spektakel indienen.

ODS hoopt van harte dat in 2012 de contouren van de uitbreiding van het Streekhof, de centrumontwikkeling, ook daadwerkelijk in uitvoering genomen gaan worden en een gezicht gaan krijgen.

Dan hebben we straks zowel aan de oostkant met het postkantoor als aan de westkant met nieuwe bedrijvigheid een opwaardering van het hele centrum.

Gezien de uitlatingen en de presentaties in de commissie grondgebiedszaken krijgt ook de ontwikkeling van de molen Ceres in de focusnota genoemd als klein project wat ons betreft toch een invulling in 2012. Daartoe dienen wij een motie in apart van dit agendapunt in deze vergadering.

Dat brengt mij op een punt dat in de commissie middelen nogal wat aandacht kreeg: uitbreiding van de griffie en het secretariaat. ODS is van mening, door de praktijk daarop gewezen, dat een uitbreiding van de griffie noodzakelijk is gezien de extra taken die de griffier op zijn schouders gekregen heeft met het secretariaat van de commissies. Wel vinden wij dat wat de winst zou kunnen zijn die daardoor op de afdelingen geboekt wordt op het gebied van personele inzet, niet heel duidelijk terugkomen in de focusnota.

Ook de uitbreiding van de bezetting van het secretariaat door een vaste kracht vinden we een alleszins redelijke personele wens. Daarmee wil ODS aangeven dat de partij het belangrijk vindt dat er een stevige organisatie staat. De afgelopen tijd rond de asbestvondst in het Martinus liet de gemeentelijke organisatie zien dat ze stond, maar ze liep ook tegen grenzen aan, alle zeilen moesten bijgezet worden Daar zijn ook de noden duidelijk geworden, vandaar de steun van ODS.

Ten slotte komen we bij het voorstel dat het CDA in de commissie middelen lanceerde en hier vanavond bij amendement voorlegt; de inflatiecorrectie van 2% niet inpassen in de begroting. Dat levert een lagere structurele last op, volgens de berekening van het CDA €378.000,-, waar wij overigens €343.000,- zien. Even los van het precieze bedrag dat ermee gemoeid is, lijkt het ODS na diepgaand en serieus overleg een voorstel dat navolging verdient. Daarbij dient gezegd dat er een grote mate van onzekerheid hangt over de prijsontwikkeling op de markt. Daarom willen we hierin meegaan onder bepaalde voorwaarden die bij de bespreking van het amendement aan de orde zullen komen.

Ten slotte wil ik namens onze partij een compliment geven aan allen die deze nota tot zo’n goed leesbaar en duidelijk stuk gemaakt hebben; nu nog een financiële meevaller bedenken…

Dank u wel voor uw aandacht.

Jan Ettes, fractievoorzitter.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights