Bewoners over de ambtelijke organisatie SED en fusie

Geplaatst op 4 oktober 2017

discussie

Veel aanwezigen op de discussieavond voor bewoners die ODS organiseerde in de foyer van Hét Postkantoor vinden dat Stede Broec toch misschien wel beter kan fuseren met Drechterland en Enkhuizen.
Lees hieronder de samenvatting van de discussieavond op 27 september jl. over de toekomst van de SED en het vraagstuk van bestuurlijke fusie ja of nee.

“Wel of geen bestuurlijke fusie maakt niet uit als de klant (bewoner, bedrijf, instelling) maar vlot en duidelijk te woord gestaan wordt en geholpen.”       en
“Samen en toch apart, zoals nu. Het klinkt mooi en tegelijk tegenstrijdig De uitwerking in de dagelijkse praktijk geeft toch vaak problemen. Is een bestuurlijke fusie dan de oplossing?”
Dit zijn twee opmerkingen die de conclusies van de avond voor een goed deel weergeven,

Janneke Visser de fractievoorzitter van ODS heette de aanwezigen van harte welkom en introduceerde Lydia Groot, voorheen wethouder voor ODS in Stedebroec, nu wethouder van de gemeente Oldenbroek en Joset Fit, wethouder van de gemeente Medemblik. Daarna geeft ze het woord aan Jan Ettes, ODS-raadslid, die een toelichting gaf op het onderwerp.

Hij benoemt een bijenkomst van alweer negen jaar geleden waarin fusie het onderwerp was. Mensen uit de provincie en de omliggende gemeenten waren aanwezig een Gedeputeerde van de Provincie op uitnodiging van ODS in De Stek. Volgens de Provincie toen noodzakelijk vanwege bestuurlijke drukte, gebrek aan samenwerking, te weinig efficiëntie en kwaliteitstekort. Er heerste toen binnen de gemeente en de raad overheersend weerstand. Er is tussentijds veel gebeurd. De wereld staat niet stil. We noemen o.a. de decentralisatie van het sociaal domein, de toename van digitalisering, de structurele samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten, de regionalisering van de politie, de brandweer, de GGD. Er is sprake van een ambtelijke fusie van de SED, die zich met vallen en opstaan heeft ontwikkeld tot één organisatie. Maar er zijn nog steeds drie colleges van B&W, drie secretarissen en drie gemeenteraden. Aan de top is daardoor veel bestuurlijke drukte. Dat heeft financieel en administratief een forse impact op de organisatie.

We zijn samen en toch apart.

Binnen de SED bestaan forse problemen. Een rapport geeft tienallen aanbevelingen. Maar wat er in ontbreekt is de vraag of een bestuurlijke fusie, dus de vorming van één gemeente, niet serieus moet worden overwogen en onderzocht, naast de aangedragen oplossingen, die sterk focussen op efficiëntie, kwaliteitsverbetering, scholing, formatie-uitbreiding etc.”

Hij eindigt met aan te geven dat ODS een brede discussie wil starten of die bestuurlijke fusie van de drie gemeenten in het verlengde van de organisatieverbetering de aangewezen weg is om de complexe problematiek te tackelen. Deze avond kan ons helpen ons standpunt te bepalen. Daarvoor zijn voor deze avond Lydia en Joset Fit uitgenodigd om hun ervaring vanuit andere gemeenten met de aanwezigen te delen.

Daarna schetst Lydia een beeld van de gemeente Oldenbroek, die bestaat uit een groot dorp Wezep en een aantal kleinere kernen en buurtschappen. Zij gaat met name in op de vraag hoe de betrokkenheid van de bewoners in een fusiegemeente georganiseerd kan worden. Zij kennen het thema “Voor elkaar” dat zich richt op versterken van de gemeenschap. “Wat doet u er zelf aan” is een leidend motief. Ieder dorp heeft zijn dorpsorgaan en overleg. Wat hebben jullie nodig, hoe doe je dat, welke steun is er vanuit de gemeente nodig. Per dorp of kern is er vanuit de gemeente een aanspreekpersoon, die de verbinding met de ambtenaren onderhoudt.

discussie

en nog meer discussie

Joset schetst de fusieperikelen, waarbij tweemaal in een periode van vijf jaar een bestuurlijke fusie plaatsvond, waaruit de grotere gemeente Medemblik is ontstaan met totaal 17 kernen. Ook zij geeft een beeld van het kernenbeleid. Hoe in het begin de weerstand groot was. Dit had alles te maken met de opbouw van vertrouwen, met name ook vanuit de dorpsraden naar de gemeente. Hoe hou je de lijnen kort? Kun je rekenen op de zelfde ambtenaar? Hoe wordt er gekeken naar andere dorpsraden als plannen in de gemeenteraad worden besproken over voorzieningen elders? Ondanks de aanloopproblemen is Joset  blij met de wijze waarop de kernen met hun diverse dorpsraden op dit moment functioneren. Er is een duidelijke weg in geslagen.

Meerdere opmerkingen en vragen komen tijdens de inleiding van Jan en de twee presentaties van de wethouders en ook daarna aan de orde. Die worden deels herhaald of verdiept in kleinere kring aan de hand van een aantal stellingen, die uitgedeeld worden:

  • Zorg en welzijn zijn gebaat bij een grotere gemeentelijke organisatie
  • Stede Broec kan het best zelfstandig blijven
  • SED kan beter functioneren onder één raad en college
  • Samen en toch apart. Waar denk je dan aan?

Resultaat van de bespreking laat het volgende zien:

  • De huidige SED blijkt ondoorzichtig. Er worden veel problemen ervaren in de informatie en communicatie. Het is chaotisch. Eerst dat op orde maken.
  • Meer duidelijkheid ook aan degene die nu gebrek aan eenduidigheid, transparantie en betrokkenheid ervaren, zorgaanbieders en andere betrokkene, die te maken hebben met de gemeentelijke organisatie. Dat verdient voorrang
  • Wijkraden kunnen een antwoord zijn op een grotere gemeente en bestuurlijke fusie
  • Voor ambtenaren kan het een zegen zijn als er harmonisatie van het beleid komt.
  • Wel of geen bestuurlijke fusie maakt niet uit als de klant (bewoner, bedrijf, instelling) maar vlot en duidelijk te woord gestaan wordt en geholpen.
  • Samen en toch apart, zoals nu. Het klinkt mooi en tegelijk tegenstrijdig De uitwerking in de dagelijkse praktijk geeft toch vaak problemen. Is een bestuurlijke fusie dan de oplossing?

Rond de klok van 22.00 uur neemt Janneke het woord. Zij resumeert kort de avond. Ondanks dat er nog wat mensen bij gekund hadden, was het vooral een geslaagde avond door de betrokkenheid en inbreng van de aanwezigen. ODS neemt alle opmerkingen ter harte en zal voor de komende verkiezingen een duidelijk standpunt innemen.

Tenslotte bedankt Janneke iedereen en nodigt ze nog uit voor een glaasje.

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights