De letterlijke tekst van het ODS-amendement m.b.t. de starterslening

Geplaatst op 24 februari 2021

Hieronder vindt u de tekst van ons amendement dat wij donderdag 18 februari indienden om de starterslening te behouden in onze gemeente.
Zo’n tekst is heel formeel, maar probeert u vooral door de hoeveelheid woorden heen te lezen.

Onder Constaterende dat wordt de feitelijke situatie weergegeven met betrekking tot het onderwerp. Onder overwegende dat, staan de gedachten, de overwegingen dus, die de indieners van het amendement hebben over wat er eigenlijk anders moet.
Na al die ovewegingen kom je tot een voorstel om een besluit zoals dat ter tafel ligt, te veranderen en dan doet de indiener een ander tekstvoorstel.
Hier is er dus een deel van een raadsvoorsel waarin de starterslening afgeschaft wordt vevangen door een uitgebreider deelbesluit.

 

Amendement

Onderwerp: meer kansen voor starters op

de koopwoningmarkt

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 18 februari 2021, behandelend agendapunt 12 ‘Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’

 Constaterende dat:

 • het college onder beslispunt 2 voorstelt de verordening voor de startersleningen in te trekken;
 • de gemeente hiernaast geen ander instrumentarium heeft om starters/jongeren meer kansen op de koopwoningmarkt te bieden;
 • het vergroten van mogelijkheden van deze doelgroep om deel te nemen aan de koopwoningenmarkt in deze woonvisie niet voldoende aan bod komt;

overwegende dat:

 • het voor starters/jongeren bijzonder moeilijk is een huis te kopen gezien de hoge huizenprijzen en zij daardoor vaak genoodzaakt zijn te wonen in een vaak dure huurwoning of thuis te blijven wonen;
 • zij door max. €35.000,– bij te kunnen lenen van de gemeente soms net dat extra zetje krijgen om wel een goed bod op een huis te kunnen doen;
 • de gemeente tegen een redelijk lage rente kan lenen, er genoeg budget is, het risico voor de gemeente klein is en er geen gevallen bekend zijn van overfinanciering;
 • in de praktijk alleen leningen verstrekt worden aan perspectiefvolle starters die doorgroeien in de maatschappij;
 • in de ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec’ uit 2008 een max. huizenprijs van € 190.000,– vermeld staat en hiervoor vrijwel geen huis meer te koop is in deze gemeente;
 • deze verordening verouderd is en gezien de sterk gestegen huizenprijzen herzien moet worden;
 • de mogelijkheid tot een starterslening niet vermeld staat op de website van gemeente Stede Broec;
 • er wellicht om deze redenen erg weinig aanvragen waren de afgelopen jaren;
 • een evaluatie van de verordening gezien de eenvoudige strekking niet nodig is en het een vóór of tegen de startersregeling is;
 • wij helemaal vóór zijn en vinden dat de mogelijkheid tot het verstrekken van startersleningen mogelijk moet blijven voor onze starters;
 • de startersleningen in alle Westfriese gemeenten (geactualiseerd en vaak ook riant) uitgegeven worden en Stede Broec hier niet buiten zou moeten vallen;
 • de starters/jongeren zeer welkom zijn en blijven in onze gemeente, en niet aangewezen zouden moeten zijn op een andere dan hun eigen gemeente
 • er ook eerder in de commissie GGZ aandacht is gevraagd voor het systeem van sociale koop (zoals in Zaanstad) zodat er ook voor een andere groep starters mogelijkheden zijn om een huis te kunnen kopen en de commissie hierover positief was;
 • in het systeem van sociale koop er een voorrangsregel is voor degenen die een sociale huurwoning verlaten;
 • hierdoor doorstroming vanuit de sociale huur naar sociale koop plaatsvindt;
 • het voor de starters/jongeren gegund zou moeten zijn financieel een toekomst te kunnen opbouwen;
 • het belangrijk is dat er een uitgewerkt plan met instrumenten komt om starters/jongeren meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt, zoals o.a. de startersleningen en het systeem van sociale koop;

Besluit:    

 

 1. de Verordening VROM Starterslening Stede Broec in te trekken;

 

te wijzigen in:

 

 1. het college de opdracht te geven om een plan uit te werken met instrumenten, waaronder in ieder geval de starterslening, om starters en jongeren meer kansen te bieden op de koopwoningenmarkt, door middel van o.a.:

 

 1. het opnemen van de actualisatie van de huidige ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec’ naar actuele maximale huizenprijzen, zodat deze in overeenstemming is met de stand van zaken op de woningmarkt;
 2. het publiceren van deze geactualiseerde verordening op de gemeentelijke website, zodat deze toegankelijk wordt voor de doelgroep;
 3. het expliciet opnemen van het systeem van sociale koop met alle mogelijkheden en voorwaarden.

 Ingediend door:

Fractie Open en Duidelijk Stede Broec                                  Gemeentebelangen Stede Broec

Ellen Dudink-Dol                                                                                   Peter Raven

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights