De Spoorsingel moet aangepakt worden, maar wel verstandig en dat gaat gebeuren.

Geplaatst op 2 juni 2021

SPOORSINGEL—MOTIE VAN ODS UNANIEM AANGENOMEN

 

In de raadsvergadering van 27 mei is de motie van ODS over de Spoorsingel die werd ingebracht door Thijs Visser unaniem aangenomen door de raad.

Bewoners van de Spoorsingel hebben al jaren last van te zwaar verkeer dat door hun straat dendert. Niet alleen de straat gaat stuk, ook de huizen. Daar moet wat aan gebeuren.
Wij hebben de klachten van bewoners over trillingen in hun ongefundeerde huizen serieus genomen en hen diverse keren uitgenodigd in ons fractieoverleg en in de commissie Grondgebiedszaken.

De neuzen van de raad gaan nu één kant op als het gaat om het reserveren van een bedrag voor het herstraten van de Spoorsingel, maar het moet hierdoor geen “betere” of “snellere” doorgaande weg worden. Er komt extra aandacht voor de Spoorsingel in het Verkeersplan dat in september klaar is.

Hieronder de tekst van de motie:
Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Spoorsingel
De raad in vergadering bijeen op donderdag 27 mei 2021,
Constaterende dat:
– Bewoners van de Spoorsingel al jaren last hebben van trillingen en hardrijdend (vracht)verkeer;
– De Spoorsingel een eenrichtingsweg voor vrachtverkeer is, maar dit genegeerd wordt door veel
weggebruikers;
– Het college in de raadsbrief van 16 maart 2021 schrijft dat het ‘een optie is om de Spoorsingel,
voor wat betreft het gedeelte waar de stenen in los verband liggen, te voorzien van nieuw
materiaal. Het college stelt voor om de keuze om de weg alsnog wel of niet aan te passen mee te
nemen bij de kadernota 2022, in juni van dit jaar;’
– Het verkeersplan op de agenda van de raad van september staat.
Overwegende dat:
– Een aanpassing van de Spoorsingel effect heeft op omliggende wegen;
– Een verbetering van het wegdek vooral bedoeld zou zijn om de overlast door vrachtwagens te
verminderen;
– Er voor de vaststelling van het verkeersplan nog geen visie is op wat voor verkeer de gemeente
überhaupt de Spoorsingel wil laten gebruiken;
– De Spoorsingel een woonstraat is waar doorgaand (vracht)verkeer zou moeten worden geweerd;
– Een alternatieve oplossing waarbij doorgaand (vracht)verkeer van de Spoorsingel wordt geweerd
mogelijk goedkoper is omdat er dan geen grootschalige aanpassing van het wegdek nodig is.
Draagt het college op

In de kadernota op te nemen dat bij de uitvoering van het verkeersplan voldoende budget
gereserveerd wordt voor de benodigde aanpassingen aan de Spoorsingel
– de verkeerproblematiek Spoorsingel en de oplossing daarvan meegenomen moet worden in het
verkeersplan, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar manieren om doorgaand verkeer uit de
Spoorsingel te weren.
Ingediend door:
Thijs Visser
Fractie Open en Duidelijk Stede Broec

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights