Een kleine oranje container moet ook kunnen en mogen

Geplaatst op 26 november 2019

Afgelopen 11 november sprak mevrouw Boon in in de commissie Grondgebiedzaken. Het ergerde haar dat ook kleine huishoudens een grote oranje container moeten gebruiken voor hun plastic afval. Waar er voor kleine gebruikers wel een kleine groene en grijze container beschikbaar is, blijkt dat voor de oranje bak niet op te gaan.
Zij is lang niet de enige die dit lastig vindt. De containers nemen veel plaats in en als het kleiner kan, zoals dat bij grijs en groen wel kan, waarom dan niet bij de oranje bak.
De HVC  doet daar heel moeilijk in.
ODS is het eens met mw. Boon en gaat in de raadsvergadering van donderdag 28 november een amendement (een wijzigingsvoorstel) indienen bij het raadsvoorstel over onder andere afvalverwerking om zo de HVC tot redelijkheid in dezen te brengen.
Hieronder leest u de tekst van het amendement.

 

Amendement

Onderwerp: oranje minicontainers GBD

De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 28 november 2019, behandelend agendapunt 13: Keuzenotitie Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP);

Constaterende dat:

-in de Keuzenotitie Gemeentelijk Grondstoffenplan vermeld staat dat: het grootste deel van de huishoudens beschikken over minicontainers voor restafval, PBD en GFTe;

-in tegenstelling tot deze zinsnede er wel minicontainers voor restafval en GFT zijn maar geen mogelijkheid is een minicontainer voor PBD (oranje) te verkrijgen;

Overwegende dat:

-het omruilen van een grote oranje naar een minicontainer als grote wens wordt geuit door ouderen en/of kleinbehuisden vanwege de afmetingen van de huidige grote oranje container;

-bij deze (groeiende) groep nu het PBD afval veelvuldig in de restcontainer terecht komt omdat de oranje container te groot is om te vervoeren naar en van de stoep;

-dit niet servicegericht is en het de goede intenties voor afvalscheiding verlaagt;

Besluit:

Het voorgestelde besluit:

  1. De doelen en uitgangspunten vast te stellen zoals beschreven in de keuzenotitie d.d. 15 oktober 2019;
  2. Het college opdracht te geven om beleidsscenario 1/2/3 uit te werken;
  3. Het verdere proces, wijze en vorm van participatie vast te stellen.

Te wijzigen in:

  1. De doelen en uitgangspunten vast te stellen zoals beschreven in de Keuzenotitie Gemeentelijk Grondstoffenplan d.d. 15 oktober 2019 onder aanpassing van 3. Huidige situatie Inzameling, van de zin: Het grootste deel van de huishoudens beschikken over minicontainers voor restafval, PBD en GFTe in: Het grootste deel van de huishoudens beschikt over minicontainers voor restafval en GFTe;
  2. Het college opdracht te geven om uit deze Keuzenotitie de drie beleidsscenario’s, te weten 1. (Ongewijzigd beleid), 2. (Optimalisering) en 3. (Prijsprikkel) uit te werken;
  3. Bij deze uitwerking de mogelijkheid op te nemen van een oranje minicontainer PBD en dit te verwerken in de drie beleidsscenario’s met een: + = stijging van milieuprestatie, stijging van kosten, stijging van service;
  4. Het verdere proces, wijze en vorm van participatie vast te stellen.

Ondertekend door:

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) ………………………………………….

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights