Er moet geen biomassa verbrand worden voor “schone” energie

Geplaatst op 23 juli 2020

Biomassa zou een flinke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen die we niet alleen regionaal, maar ook nationaal, Europa-breed én op wereldschaal hebben afgesproken.

Intussen is duidelijk geworden dat het verbranden van biomassa in de meeste gevallen niets bijdraagt aan een beter klimaat en een schoner milieu. Daarom wilde de VVD met het CDA en ODS dat dit onderdeel uit onze regionale opdracht verdween.

De motie werd aangenomen en terzefder tijd werd dat ook landelijk aangepakt.
Hieronder het amendement.

Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Stop de (houtige)biomassacentrales
De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 25 juni 2020
Constaterende dat:
 Veel biomassacentrales draaien op het verbranden van hout in de vorm van snippers en pellets voor het
verwarmen van gebouwen of deze biomassa gebruikt wordt het (bij)stoken van elektriciteitscentrales;
 Biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat:
o door gebrek aan lokale grondstoffen (resthout) worden bomen gekapt om enkel als brandstof te
dienen;
o de verwoesting van biodiversiteit door kaalgekapte bossen onacceptabel is;
o hout zelfs geïmporteerd wordt om enkel als voeding van de biomassa centrale te dienen.
 Biomassa niet klimaatneutraal is doordat:
o verbranden van biomassa geeft twee keer zoveel CO2-uitstoot als gas;
o de tijd tussen het vrijkomen van CO2 door verbranden en weer opnemen van CO2 door groei erg
lang is. Daardoor is er een toename van CO2 in plaats van halvering voor 2030.
o de luchtkwaliteit te lijden heeft onder (kleine) biomassacentrales door de uitstoot van fijnstof en
stikstof. Het geeft meer fijnstof dan de verbranding van gas en steenkool samen;
o ook het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten
heeft gewaarschuwd.
 De “kleinere” biomassacentrales van <15MW veel worden gebruikt bij boeren en kleine bedrijven. Ook deze
grote open haarden zorgen voor vervuiling en CO2 uitstoot.
Overwegende dat:
 Biomassacentrales als instrument in de RES wordt genoemd voor duurzame energie opwekking;
 Biomassacentrales als instrument in de WEK wordt genoemd voor duurzame energie opwekking;
 Biomassacentrales niet als instrument voor duurzame energie opwekking moeten worden ingezet;
 Een bouw- en vergunningverlening stop voor biomassacentrales gewenst is.
Draagt het college op om te komen tot:
1. Breed uit te dragen dat biomassacentrales niet gewenst zijn als middel voor duurzame energie
opwekking;
2. In de RES NHN en WEK de biomassacentrales niet meer als middel mee te nemen;
3. Deze motie te verspreiden naar alle RES gemeentes in NHN en de provincie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
Fractie CDA Fractie VVD
Jean Pierre Kroezen Martien Krijger

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights