Het verkeer in Stede Broec en rotondes op de Drechterlandse weg

Geplaatst op 2 juni 2019

ODS heeft zich in de raadsvergadering van 20 mei uitgesproken over de plannen die de provincie heeft met de Drechterlandse weg en heeft daarvoor samen met de OP een motie ingediend.
De stoplichten moeten weg en er moeten rotondes komen. Daarmee wil de provincie bereiken dat het verkeer meer kiest voor de nieuwe N32. Dat betekent nog meer verkeer bij de Broekerschans en meer noord-zuidverkeer door onze dorpen.

De raad verwierp helaas de motie met de volgende stemverhouding: met de stemmen van OP en ODS (8 stemmen) voor en de stemmen van de fracties CDA,PvdA/GL, VVD en GBS (11 stemmen) tegen.
Hieronder vindt u motie:

Motie vreemd aan de agenda.

Onderwerp: Aanpassingen N302 De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 20 mei 2019

Constaterende dat:
– in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 opgenomen is dat in 2019 gestudeerd gaat worden op aanpassingen van de weg N302,
– het nu het idee is om – door middel van de aanleg van 4 rotondes
– het doorgaande verkeer te ontmoedigen zodat de automobilist kiest voor de N307 (N23),
– gemeente Drechterland van de ongelijkvloerse kruising de Tolweg ook een rotonde wil maken,
– Stede Broec in het verleden bij de Provincie aangedrongen heeft de fietsoversteek N302- Veilingweg veiliger te maken,
– verbetering van dit fietskruispunt al jaren op de PMI prioriteitenlijst van de Provincie staat.

Overwegende dat:
– het steeds maar toenemende Noord–Zuidverkeer het belangrijkste verkeersprobleem van Stede Broec is, dat alleen op te lossen is met een nieuwe noord-zuidverbinding,
– dit zeker niet op korte termijn uitgevoerd zal worden,
– automobilisten met de bestemming noordkant van Stede Broec nu kiezen voor de N302,
– na het tot stand komen van “ontmoedigende” maatregelen de automobilist eerder kiezen zal voor de afslag Raadhuislaan,
– bij de tracékeuze “zuidvariant” van de N23 het verminderen van de verkeersdruk noord-zuid een belangrijk argument voor Stede Broec was,
– door de nieuwe maatregelen het noord-zuidverkeer in Stede Broec juist zal toenemen,
– hierdoor het voordeel van de N307 (N23) voor Stede Broec teniet gedaan wordt,
– ook nu het moment is een veilige fietsoversteek N302-Veilingweg aan te leggen.

Draagt het College op:
– de bovengenoemde punten én het belang hiervan bij de Provincie onder de aandacht te brengen en de raad op de hoogte te houden van het resultaat van deze gesprekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:
Onafhankelijke Partij (OP) ……………………………………………………………………
Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) ……………………………………………………………………

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights