Het verkiezingsprogramma van ODS voor 2022-2026

Geplaatst op 24 december 2021

Veel beloofd, veel gedaan, veel van plan!

 

Op 16 maart 2022 kunnen de inwoners van Stede Broec weer stemmen. Hiermee kunnen we invloed uitoefenen op veel zaken waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Denk aan woonvoorzieningen, de buurt waar we veilig willen wonen, sport- en recreatievoorzieningen etc. De afgelopen jaren is de rol van de gemeente steeds belangrijker geworden. De gemeente heeft er veel nieuwe taken bij gekregen.

Er gaan steeds minder mensen stemmen. Dat vinden wij jammer. Juist nu. De gemeente is immers de plek waar we wonen en leven. We zien veel beelden voorbijkomen waarbij de samenleving uit elkaar dreigt te vallen. Misschien bent u de landelijke partijpolitiek ook wel beu. Daarom is het nog belangrijker om op een lokale partij te stemmen.

Dan is ODS de partij die voor u klaar staat. ODS bestaat uit een betrokken groep inwoners met een brede kennis over de onderwerpen waar het echt om gaat. Onze pijlers zijn openheid, eerlijk sociaal beleid en duurzaamheid. ODS is hierin niet gebonden aan welke landelijke politieke partij ook. Wij staan en gaan voor het welzijn van ons mooie Stede Broec!

Reden genoeg om 16 maart in uw agenda te zetten. We hebben de afgelopen jaren heel veel bereikt en daar willen we graag mee door gaan. Wij staan weer klaar voor u!

Graag nemen wij u mee door onze plannen voor de periode 2022-2026.


Samenleving

ODS staat voor een inclusieve maatschappij, dit betekent dat iedereen overal aan mee moet kunnen doen. Dat geldt zowel op het gebied van de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen als voor deelname aan lokale evenementen.

Om dat mogelijk te maken heeft Stede Broec talrijke voorzieningen voor jong en oud. Toch zijn er nog veel inwoners die het niet gemakkelijk hebben. Ruim 10% van onze jongeren doet een beroep op jeugdhulp en in de komende jaren zullen we te maken krijgen met steeds meer vergrijzing. De kosten rijzen hierdoor de pan uit. ODS staat voor zijn inwoners, en waar hulp nodig is moet hulp worden gegeven, maar wel met het besef dat er ook een eigen verantwoordelijkheid is.

ODS wil het huidige voorzieningenniveau van sport en cultuur ook voor de toekomst behouden. Hier hebben we ons jaren voor ingezet en dat blijven we doen. Covid-19 heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk sport, cultuur en sociale voorzieningen zijn voor ons als mensen.

Een sociaal Stede Broec

 

 • ODS wil het wijkteam van Ons Stede Broec versterken en waar nodig uitbreiden zodat we er snel bij zijn als iemand hulp nodig heeft en er snel zorg op maat wordt geleverd.
 • Wij willen korte lijnen, snelle hulp en geen wachttijden als het gaat om schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en ouderenondersteuning.
 • Voor ODS is winstbejag in de zorg uit den boze. Het geld dat in de zorg uitgegeven wordt, moet ook echt aan de zorg besteed worden.
 • ODS wil blijven inzetten op preventie van alcohol- en drugsproblematiek. Deze problematiek moet bespreekbaar worden gemaakt voor jongeren door middel van bewustwordingscampagnes.
 • Volgens ODS mogen kinderen niet de dupe worden van armoede: alle kinderen moeten kunnen meedoen en zich ontwikkelen: zij zijn onze toekomst!
 • Voor ODS zijn vrijwilligers onmisbaar voor de leefbaarheid in onze gemeente.
 • Mantelzorgers moeten gesteund blijven worden om hun belangrijke taken te kunnen blijven doen zonder overbelast te raken.
 • ODS wil dat de gemeente zich blijft inzetten om eenzaamheid te bestrijden, zowel bij ouderen als bij onze jongeren.

Cultuur, sport en voorzieningen

 • We willen cultuur en sport blijven stimuleren door verenigingen te faciliteren met goede voorzieningen en activiteitenbudgetten, voor jong en oud!
 • ODS wil dat de gemeente verenigingen helpt om mensen met een beperking actief deel te laten nemen.
 • Muziekonderwijs, muziek- en toneelverenigingen, bibliotheek, dorpshuizen, Cultureel Centrum Bessie, ’t Stadsplein en Het Postkantoor zijn onmisbare voorzieningen die ons leven verrijken en die moeten blijven bestaan.
 • ODS koestert het prachtige economische, sociale en culturele erfgoed van Stede Broec.
 • Ervoor zorgen dat dorpshuizen De Stek, De Wurf en het Vereenigingsgebouw Tuf en ook Pampus hun sociale én culturele wijkfunctie kunnen blijven vervullen.
 • Het Streekplein moet een gezellig en aantrekkelijk ontmoetingsplein worden voor iedereen, onder andere door de activiteiten van Hart voor Stede Broec.
 • We streven naar behoud van zwembad en sporthal de Kloet en we willen inzetten op het ontwikkelen van een nieuw recreatie- en sportcomplex in Stede Broec zuidwest.

Jong en dynamisch Stede Broec

 • ODS is blij met de vele jeugdverenigingen en jongerencentrum Inventas. Begeleiden van jongeren die problemen hebben is belangrijk.
 • Voor de jeugdzorg gaan we zorg op maat leveren samen met Ons Stede Broec.
 • Jongeren en jonge gezinnen moeten graag in Stede Broec willen blijven wonen, daar zullen we de voorzieningen zoals speeltuinen, groen, onderwijs, cultuur, huisvesting en sport op afstemmen.
 • Goed onderwijs is cruciaal voor de toekomst van elk kind. Daarom streeft ODS naar de bouw van een IKC (integraal kindcentrum).

Seniorenvriendelijk Stede Broec

 • ODS staat voor zorg op maat, wijkgericht en kleinschalig. Ouderen moeten ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld slimme hulpmiddelen (domotica) en Wonenplus zodat ze langer veilig thuis kunnen blijven wonen.
 • We willen daarom genoeg levensbestendige woningen en appartementen.
 • Mantelzorg wil ODS goed organiseren, de Seniorenraad en de WMO-adviesraad zijn hierbij belangrijke partners.
 • ODS staat voor goed openbaar vervoer en veilige wegen met brede stoepen zodat ouderen mobiel blijven.
 • Initiatieven van onder andere Ons Stede Broec, de Omring en de Woonschakel om nieuwe woonvormen te vinden voor ouderen ondersteunen we van harte. Ook de stichting Zorg zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is een belangrijke gesprekspartner.
 • ODS wil dagbesteding voor ouderen handhaven, zodat ze volledig mee kunnen doen.

Recreatief Stede Broec

 • ODS wil blijven samenwerken met de andere Westfriese gemeenten op recreatief gebied, om bijvoorbeeld wandel-, fiets- en vaarroutes verder uit te breiden en te verbeteren.
 • We willen het aquaduct in de Tochtsloot op diepte brengen en verbreden.
 • Het Vermeulenstrandje en de havens toegankelijk en aantrekkelijk houden voor de eigen bewoners.
 • ODS wil dat de hondenbelasting opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Mogelijk kunnen speciale poepzakjes gratis verstrekt worden.


Ruimte

ODS staat voor een duurzame openbare ruimte voor iedereen. Hierbij benadert ODS duurzaamheid in de breedste zin. We streven niet alleen naar minder CO2-uitstoot, maar we willen ook een diverse en gezonde natuur.

Bovendien is een inclusieve inrichting van de openbare publieke ruimte een speerpunt voor ODS. Iedereen moet mobiel kunnen zijn in Stede Broec. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig door onze gemeente kan verplaatsen en iedereen mee kan doen!

Steeds minder mensen kunnen zich een huis veroorloven door de snel stijgende huizenprijzen. ODS wil daarom, vooral ook voor jongeren en starters, snel maatregelen nemen om meer huizen te bouwen en het opkopen van huizen door investeerders te voorkomen. Het kopen van een huis moet niet onmogelijk worden.

Wonen en ruimtelijke ordening

 

 • ODS streeft naar een zelfbewoningsplicht. Speculatie bij nieuwe en bestaande woningen moet worden bestreden. Huizen zijn om in te wonen, niet om van te renderen.
 • ODS wil daarom ook de starterslening behouden en meer maatregelen treffen om starters te helpen.
 • ODS wil meer woningen bouwen met voldoende aandacht voor groen en infrastructuur.
 • We streven naar efficiënter ruimtegebruik en hoogbouw in het centrum, maar ook daar genoeg ruimte voor groen. Zo creëren we een levendig centrum om te verblijven en te wonen.
 • ODS juicht nieuwe woonvormen toe, zoals modulaire bouw en woningen specifiek voor ouderen en jongeren, in samenwerking met organisaties als Omring en De Woonschakel.
 • Het Streekplein en het stationsgebied wil ODS verder ontwikkelen tot een echt centrum met horeca en voldoende aanbod van appartementen.
 • Verschillende woonvormen stimuleren speciaal voor starters en jonge mensen zoals tiny houses.


Natuur, leefomgeving en duurzaamheid

 • ODS wil buurtbewoners faciliteren als ze zelf het groen in hun wijk willen onderhouden, bijvoorbeeld door middel van buurt- of activiteitenbudgetten of adoptiegroen.
 • ODS staat ook voor het verder bevorderen van de biodiversiteit. Daar wordt al hard aan gewerkt, maar er moet nog meer gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door een bijen- en insectenvriendelijke inrichting van groenstroken en parken.
 • ODS wil milieubesparende voorzieningen als zonnepanelen zo mogelijk op alle gemeentelijke en door de gemeente gesubsidieerde gebouwen.
 • We steunen particuliere initiatieven voor verduurzaming van harte zoals bijvoorbeeld zonnepanelencorporaties van inwoners.
 • ODS wil Inzetten op het isoleren van zoveel mogelijk huizen om het mogelijk te maken dat ook Stede Broec in 2040 van het gas af gaat. Isoleren is altijd de eerste stap, maar we moeten ook openstaan voor andere manieren om gasloos te worden. “Van het gas af” gaat altijd in samenspraak met inwoners.
 • ODS wil kijken of bijvoorbeeld de grote parkeerplaats aan de zuidkant van het Streekhof bij het station kan worden overdekt met zonnepanelen. Bovendien wil ODS grasbetontegels op de parkeerterreinen voor betere afwatering en bomen voor minder hittestress.
 • Stede Broec moet een Fairtrade-gemeente worden en we staan voor een duurzaam inkoopbeleid.
 • ODS wil zich inzetten om de klimaatdoelen van Parijs en Glasgow te halen. We onderschrijven daarom de Regionale Energiestrategie (RES) om meer duurzame energie op te wekken in de regio en veel minder CO2 uit te stoten. We willen dat West-Friesland CO2-neutraal is in 2040.

Verkeer en infrastructuur

 

 • ODS wil het autoverkeer aanpassen aan het fiets- en wandelverkeer: iedereen moet wel veilig kunnen meedoen en mobiel kunnen zijn.
 • We willen de snelheid in de woonstraten beperken tot 30 kilometer per uur doormiddel van een goede inrichting en niet alleen door verkeersborden. Daardoor kan iedereen zich veilig voelen op straat en wordt de gemeente leefbaarder.
 • Voor de uitvoering van het nieuwe verkeersplan wil ODS voldoende geld vrijmaken om zoveel mogelijk maatregelen zo spoedig mogelijk te realiseren. Met name de verkeersknelpunten op de Overstort, de Raadhuislaan en de Spoorsingel willen wij als eerste samen met bewoners aanpakken en oplossen.
 • Bij groot onderhoud aan het dorpslint (P.J. Jongstraat, Zesstedenweg en de Hoofdstraat) wil ODS deze autoluw inrichten met goed toegankelijke brede trottoirs, wandelgebieden en prioriteit voor fietsers en voetgangers.
 • ODS wil een verkeerscirculatieplan voor agrarisch en ander zwaar verkeer om ze op een nette en veilige manier door de gemeente te leiden.
 • Bij aanleg van nieuwe wijken voldoende aandacht voor infrastructuur. We willen verkeersstromen weghouden uit de oude dorpskernen.
 • Een nieuwe noord-zuidverbinding in samenwerking met de buurgemeenten blijft ons streven.
 • Naast verkeersveiligheid wil ODS ook meer doen om geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer te verminderen zoals bij de Broekerschans.
 • ODS blijft streven naar een rechtstreekse aansluiting van de N307 op de Houtribdijk die rekening houdt met onze Markermeerkust en die de Omringdijk ontziet.
 • ODS wil de stoplichten op de Drechterlandse weg vervangen door turborotondes om de doorstroming op deze weg te verbeteren, waardoor het aantrekkelijker is om het dorpslint te mijden.
 • ODS wil de mogelijkheid van een voetgangersbrug van het station naar De Kuil onderzoeken.


Bestuur en financiën 

ODS staat voor een betrouwbaar bestuur dat de inwoners serieus neemt en eerlijk en fatsoenlijk met hun belangen omgaat. Dit betekent dat er voor grote veranderingen altijd draagvlak bij de inwoners wordt gezocht. Er wordt open en duidelijk gecommuniceerd over wat de gemeente van plan is. Belangen zullen altijd moeten worden afgewogen, maar iedereen moet wel serieus worden genomen en gehoord.

ODS streeft naar een open gemeentelijke bestuurscultuur waarin het voor inwoners helder is hoe besluitvorming tot stand komt. Dit betekent dat stukken rond de besluitvorming toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn. Iedereen moet de raadsstukken, regelgeving en brieven van gemeente kunnen begrijpen. De deur van het gemeentehuis moet voor inwoners altijd open staan.

Veiligheid

 • ODS vindt dat er geen privévuurwerk meer moet worden afgestoken in Stede Broec. Vuurwerk zorgt vervuiling, geluidsoverlast en onveiligheid. We zijn wel voor een prachtige vuurwerkshow met oudjaar bij het Streekplein.

Open bestuur en burgerparticipatie

 • ODS wil inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk betrekken bij besluitvorming via bijvoorbeeld het burgerpanel, het jongerenpanel, de seniorenraad en de WMO-adviesraad.
 • Open en duidelijke besluitvorming die digitaal voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het uitgangspunt van de gemeente moet zijn dat stukken over besluitvorming standaard beschikbaar zijn.
 • We zien op dit moment geen voordelen in een fusie met Enkhuizen en Drechterland. Stede Broec kan zelfstandig blijven.
 • Op onderdelen zoals het sociaal domein, staan we voor een eigen gemeentelijke uitvoering zoals bij Ons Stede Broec. In de afgelopen periode hebben we gezien dat dit beter werkt. Op andere vlakken werken we wel nauw samen, maar we blijven zelfstandig.
 • We werken, waar dat zinvol is, samen met andere lokale partijen van andere gemeentes bij onderwerpen met een regionaal karakter.
 • Raadsstukken moeten leesbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.
 • ODS staat voor een effectieve en dienstbare ambtelijke organisatie die goed bereikbaar is. De gemeente is er voor de inwoners.


Financieel gezond Stede Broec

 • De gemeente verkeert financieel in zwaar weer doordat het Rijk de gemeenten te weinig geld geeft, voor met name de Jeugdzorgtaken. Desondanks zetten we ons in om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden.
 • Uiteraard wil ODS dat de gemeentelijke taken op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd.
 • ODS is voor het opbouwen van een gezonde financiële positie en het herbouwen van onze financiële reserves.
 • Op dit moment is verlaging van de OZB niet realistisch. Zodra de financiële positie van de gemeente met name op het gebied van het sociaal domein dit toelaat, komt verlaging in beeld.

Economie /Ondernemersvriendelijk Stede Broec

 • We willen een vriendelijk ondernemersklimaat behouden waarbij we initiatieven van harte toejuichen.
 • Het Streekplein en het stationsgebied willen we verder ontwikkelen tot een echt centrum, met horeca en een gevarieerd aanbod van winkels en dienstverlening.
 • We blijven het Streekhof steunen als hét winkelhart van heel Oostelijk West-Friesland
 • ODS staat open voor het ontwikkelen van de landtongen bijvoorbeeld op het gebied van groen, woningbouw of recreatie.
 • We willen het gratis parkeren in het centrum in stand houden.
 • ODS wil op het Streekplein speciale markten en andere activiteiten stimuleren.

Tenslotte

Hiervoor hebt u kennis kunnen nemen van ons programma, niet alleen voor de verkiezingen, maar voor minstens vier jaar. Wij gaan er alles aan doen om de pijlers openheid, eerlijk sociaal beleid en duurzaamheid handen en voeten te geven.

Onze raads- en commissieleden, kortom ODS staat voor u klaar!

Stem 16 maart ODS lijst 1 en wij staan op de bres voor u!!!

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights