Motie over regeldruk in de jeugdzorg en een over de jeugdhulp

Geplaatst op 23 juli 2020

De motie gaat erover dat er naar onze mening en ook van andere partijen te veel geregeld en georganiseerd moet worden, waardoor dat waar het om gaat, de cliënten zelf, onze jeugdigen met problemen, niet genoeg gedaan wordt of kan worden.

De tweede het amendement gaat erover dat er binnen de ambtelijke organisatie duidelijke prioriteiten gesteld moet worden in wat eerst moet gebeuren bij de jeudhulp.
Overigens werden de motie en het amendement aangenomen.

Zie hieronder:

MOTIE vreemd aan de agenda
Betreft: motie vreemd aan de agenda ‘Minder is meer: integrale jeugdzorg moet van twee kanten
komen’

De Raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 25 juni 2020
Constaterende dat:
 Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals gemiddeld 35 procent van hun tijd besteden aan
administratieve taken;
 De drie regio’s in Noord-Holland-Noord, Alkmaar, West-Friesland en de Kop van NoordHolland, allen een eigen inkooptraject hebben als het gaat om inkoop ambulante jeugdhulp en
jeugdzorg met verblijf;
 Er wat betreft inkoop van JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en de
Bovenregionale Crisisdienst bovenregionaal ingekocht wordt;
 Er ook na gezamenlijke inkoop door iedere individuele gemeente contracten gesloten worden
met iedere zorgaanbieder, waarbij elke gemeente zijn eigen eisen kan stellen t.a.v.
verantwoording en rapportage. Zorgaanbieders die in meerdere gemeenten werken hebben
hierdoor met verschillende soorten contracten en manieren van verantwoording te maken.
 Vereenvoudiging van administratieve lasten bereikt kan worden door afspraken tussen de
samenwerkende gemeenten over gelijkluidende vereisten over inhoud, detailniveau en
periodiciteit van de rapportages door de jeugdzorgaanbieders.
 Professionaliteit van de gecontracteerde en te contracteren “Zorgaanbieders” gewaarborgd
dient te zijn in de op te stellen contractvoorwaarden,
Overwegende dat:
 Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg en ten koste gaan van de tijd voor
zorg aan de jongeren en hun ouders;.
 Administratieve lasten zorgen voor frustratie bij jongeren en hun ouder/pleegouders,
aangezien elke gemeente weer andere regels heeft wat betreft toegang en ook elke
zorgorganisatie eigen toegangsdocumenten heeft;
 Ook veel aanbieders van andere vormen van jeugdzorg contracten hebben met meerdere
gemeenten, vaak in verschillende regio’s;
Verzoekt het college:
 Voor alle jeugdhulpproducten bovenregionaal, met de 18 gemeenten in NHN dezelfde
inkoopcontracten samen te stellen (ook al is samen inkopen niet nodig/mogelijk), met als
resultaat dat de administratieve lastendruk voor de instellingen en uitvoerenden in
de jeugdzorg drastisch vermindert;
 Hierin expliciet ook exact dezelfde eisen aan verantwoording en rapportage op te nemen;
 Per aanbieder/instelling op te nemen in de inkoopvoorwaarden dat 1 en hetzelfde
aanmeldformulier wordt gehanteerd als toegang tot hulp in alle 18 gemeenten.
 De raad periodiek op de hoogte te houden van de voortgang op het gebied van het
terugbrengen administratieve lastendruk in de Jeugdzorg.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
Y.C. Koopen J. Visser-Okhuijsen P.G. Raven
PvdA/GroenLinks Open en Duidelijk Stede Broec Gemeentebelangen Stede Broec

Amendement
De gemeenteraad van Stede Broec in vergadering bijeen op 25 juni 2020, behandelend

agendapunt 18 ‘Rapport RKC SED Financiële situatie en prognose jeugdzorg’;
Constaterende dat:
 De Rekenkamer SED een rapport Financiële situatie en prognose Jeugdzorg heeft
uitgebracht;

Overwegende dat:
 Het college de aanbevelingen overneemt, maar daarbij ook aangeeft dat niet alle
aanbevelingen direct opgepakt kunnen worden door de beperkte ambtelijke capaciteit;
 De raad graag wil dat een planning en prioritering wordt opgesteld;
 De RKC SED daarbij aangegeven heeft daarin te kunnen adviseren welke aanbevelingen
het beste als eerste opgepakt kunnen worden. De raad wil ook graag zijn eigen rol helder
hebben;
 De raad deze planning in de vergadering van de commissie Samenleving van september
wil bespreken.
Voorgestelde besluit
Aan het besluit een tweede beslispunt toe te voegen:
2. Een prioritering van de aanbevelingen, planning en rol van de gemeenteraad op te
stellen en deze in september 2020 aan de raad voor te leggen.
Ondertekening:
Y. Koopen J. Visser-Okhuijsen
PvdA/GroenLinks ODS
———————————————————

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights