ODS diende succesvol een motie in over de bestrijding vande eikenprocessierups

Geplaatst op 27 januari 2020
What do you want to do ?

New mail

In december 2019 heeft ODS samen met de OP en het CDA een motie ingediend om in onze gemeente de mogelijkheid aan te grijpen om al in het voorjaar te beginnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Zonder die motie zou er pas in juni of juli actie ondernomen kunnen worden, terwijl juist in het voorjaar actie het meest effectief is. Nu kunnen acties gevoerd gaan worden om nestkastjes op te hangen. Dan kunnen de natuurlijke vijanden van de rups hun slag al slaan.
De scholen hebben zich al bereid verklaard ze te maken zodat voor alle burgers. Zo kunnen ook mensen die geen eiken in de tuin hebben, door een vogelnestje op te hangen hun bijdrage leveren.

Hierbij de motie zoals die unaniem is aangenomen door de raad.

Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: nestkastjes eikenprocessierups
Ingediend door: G. Bakker-Rood (CDA), E. Dudink-Dol (ODS), W. De Wit-Scholten (OP)
De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 19 december 2019;

Constaterende dat:

– de eikenprocessierups veel overlast landelijk maar zeker ook in onze gemeente geeft;
in 2019 een bedrag van € 30.000,– is besteed aan het opruimen van deze rupsen;
– de eikenprocessierups via natuurlijke weg bestreden kan worden;
Overwegende dat:
– er n.a.v. een eerdere motie van de gemeenteraad al een plan bestrijding processierups opgesteld gaat
worden;
– de natuurlijke bestrijding met nestkastjes voor koolmezen en vleermuizen een onderdeel kan zijn van dit plan;
– chemische en biologische bestrijding vrijwel alle insecten doodt in (de vaak soortenrijke) eikenbomen;
– nestkastjes voor koolmezen en vleermuizen in onze tuinen en parken/buitengebied een belangrijk
wapen bij de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups kunnen zijn;
– alle inwoners kunnen helpen deze rups te bestrijden, ook als men zelf geen eik in de tuin heeft;
– deze burgerparticipatie naast het milieuaspect wellicht een besparing kan opleveren voor de gemeente;
– een koolmezenjong tot 800 rupsen in 2 weken tijd kan opeten en een koolmezennestje gemiddeld 8 tot
10 jongen heeft;
– een vleermuis de nachtvlinders opeet;
– het daarom wenselijk is zo vroeg mogelijk in het komende jaar nestkastjes voor koolmezen en
vleermuizen op te hangen in de gemeente;
– dat deze kastjes elk jaar moeten worden gereinigd om de dieren het jaar erna opnieuw te lokken om te
komen broeden;
– op enkele scholen in de gemeente houtbewerkingsprojecten zijn waar leerlingen nestkastjes zouden
kunnen maken en verkopen aan de inwoners van Stede Broec en omstreken;

Verzoekt het college:

1. de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups vorm te geven in de gemeente;
2. in januari contact te leggen met de scholen met het verzoek om nestkastjes voor koolmezen en
vleermuizen te laten maken door de leerlingen (inclusief een gebruiksaanwijzing voor jaarlijks
schoonhouden);
3. De scholen vervolgens te verzoeken de nestkastjes actief te verkopen aan de inwoners;
4. via de media de bewoners van Stede Broec op de hoogte te stellen van de wens tot natuurlijke
bestrijding van de eikenprocessierups met de mogelijkheid tot aanschaf van deze nestkastjes;
5. plaatsen in kaart te brengen in samenspraak met bv. IVN nestkastjes kunnen worden opgehangen in
parken, groenstroken en/of buitengebied en elk jaar een schoonmaakactie te organiseren, eventueel
samen met IVN.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA, Fractie Open en Duidelijk Stede Broec, Fractie Onafhankelijke Partij

ODS kreeg alle fracties mee. Daardoor is de overlast de komende zomer hopelijk wat minder (of zelfs bijna afwezig).
Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights