ODS maakt zich zorgen over jongerenhuisvesting in onze gemeente

Geplaatst op 2 juni 2019

Zoals in meer gemeenten het geval is, heeft ook Stede Broec een nijpend tekort aan woningen voor jongeren. Doordat er allerlei regionale afspraken met andere gemeeenten en de provincie bestaan over de woningverdeligng is het lastig om ook en voldoende te kunnen en mogen bouwen voor de eigen jongeren.
Daarom heeft ODS in de raadsvergadering van 20 mei een motie ingediend waarin met name meer aandacht voor goede en goedkope huisvesting voor jongeren door regionaal opnieuw afspraken te maken. Wij willen graag dat jongeren ook in de streek kunnen blijven werken en wonen.

Motie Vreemd aan de agenda

Onderwerp:  Jongeren en woonruimteverdeling in Westfriesland

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 20 mei 2019;

Constaterende dat:

  • De woningcorporaties en woonbedrijven van Westfriesland in een brief richting de colleges aangeven dat de schaarste aan sociale huurwoningen toeneemt en het huidige systeem van woonruimteverdeling daar niet flexibel op kan inspelen;
  • Het aantal specifieke doelgroepen dat afhankelijk is van sociale huur toeneemt en hierdoor steeds meer zij-instroom is, tevens dat er onvoldoende doorstroming is binnen de beschikbare woningen;
  • Er momenteel twee werkgroepen resp. bezig zijn met (1) de voorbereiding van een besluit over het toewijzingsbeleid van corporaties en (2) huisvestingsregels waar de gemeenten (formeel) over gaan, wat medio 2019 naar de colleges en raden gaat;

 Overwegende dat:

  • Jongeren momenteel heel moeilijk aan een sociale huurwoning kunnen komen vanwege het grote tekort aan woningen;
  • Het voor veel jongeren onmogelijk is een woning te kopen door de hoge huizenprijzen en de scherpe hypotheekregels;
  • Particuliere huur vaak ook niet op te brengen is vanwege te hoge huurprijzen in relatie met het inkomen;
  • Deze doelgroep consequent het onderspit delft en hierdoor eerder onze regio verlaat als in de regio niet tijdig een geschikte woning vrijkomt;
  • Hierdoor vele lokaal en regionaal gewortelde jongvolwassenen noodgedwongen wegtrekken uit Westfriesland;
  • Het wenselijk is dat voorrang ook mogelijk wordt voor mensen, in het bijzonder jongeren, met een economische en/of maatschappelijk binding aan hun gemeente in Westfriesland;

 Draagt het college op:

  • Via de gemeentelijke deelname aan de werkgroepen deze beide werkgroepen (met vertegenwoordigers van de woningcorporaties, gemeenten en woonbedrijven) op te roepen vanuit hun expertise mee te denken over mogelijkheden voor het (zonder vergunningstelsel) sneller kunnen toewijzen van woningen aan jongeren met een economische en/of maatschappelijke binding met hun woonplaats, gemeente of de regio Westfriesland.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie komt terug in de raad in licht gewijzigde vorm, zodat meer partijen en ook het college erin mee kunnen gaan.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights