Ook gemeenschappelijke regelingen moeten bezuinigen!

Geplaatst op 23 juli 2020

Een gemeenschappelijke regeling ‘(GR) is een organisatie die opgezet is door overheden met het doel dat die taken kan uitvoeren die de gemeente zelf niet kan of heel duur.

Voorbeelden zijn de vuilnisophaaldienst, de GGD, het Westfries archief, Werksaam etc.
De gemeente moet aan alle kanten bezuinigen, maar GRén doen dat veel minder.

Daarom wil ODS dat GR’en ook hun best doen om te bezuinigen, wat ze vaak gewoon niet doen (of kunnen, natuurlijk). Maar gemeentes moeten wel bezuinigen terwijl dat ook  niet kan! En de gemeenten betalen de GR’en!!
Het amendement werd ingediend door ODS samen met het CDA en is aangenomen na hevige discussie. Hieronder staat die m.b.t. de Omgevingsdienst NHN als voorbeeld, maar geldt voor nog minstens tien andere GR’en

De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 25 juni 2020, behandelend agendapunt 12
‘Jaarstukken 2019 en begroting 2021OD NHN,
Constaterende dat:
 de motie bezuinigingen GR-en op 27 juni 2019 is aangenomen, luidende:
1. in overleg met de 7 Westfriese gemeenten de financiële situatie van de gemeente Stede Broec aan
te geven;
2. Bij alle GR-en het verzoek in te dienen om de begroting en ambities bij te stellen zodanig dat dit
resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
3. Bij de regietafel GR-en NHN aan te dringen op geen indexatie;
 het hierop aansluitende amendement van 27 februari 2020 ook is aangenomen, luidende:
1. Een zienswijze af te geven op de kadernota 2021 GR OD NHN , met daarin opgenomen de volgende
punten:
a) de Kadernota 2021 biedt een voldoende basis voor het opstellen van een begroting 2021;
b) een inspanning verwacht wordt op de verlaging van de uitgaven met daarbij de opdracht om
hierover een toelichting te geven bij de begroting 2021;
2. bij deze zienswijze aan te geven dat het college van Stede Broec er nogmaals bij de regietafel GR-en
NHN op zal aandringen geen indexatie door te voeren;
Overwegende dat:
 de financiële positie van de gemeente Stede Broec nog altijd zeer zorgwekkend is;
 er reeds drastische maatregelen zijn genomen om de tekorten terug te dringen;
 geen enkel nieuw beleid geïnitieerd kan worden;
 gemeenschappelijke regelingen worden gevoed uit gemeentelijke bijdragen;
 de GR-en ook bezuinigingsdoelstellingen zouden moeten realiseren;
 onvoldoende invulling is gegeven aan de oproep van meerdere gemeentes om te bezuinigen;
 er weer een indexatie in de begroting opgenomen is waardoor de gemeentelijke bijdrage weer
toeneemt;
Besluit:
Het voorgestelde raadsbesluit:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021
3. Over de financiële paragraaf op te merken dat de reservepositie van de OD NHN niet voldoende is om
de risico’s volledig af te dekken.
Te wijzigen in:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarrekening 2019;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 onder de volgende aantekeningen:
a) de raad is niet tevreden over de wijze waarop GR OD NHN opvolging geeft aan de zienswijze van de
gemeenteraad op de Kadernota 2021, waarin GR OD NHN werd verzocht de begroting en ambities
zodanig bij te stellen dat dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage (en de
opdracht hierover een toelichting te geven ten tijde van de aanlevering van de begroting 2021);
3. bij deze zienswijze aan te geven dat het college van Stede Broec er nogmaals bij de Regietafel GR-en
NHN op zal aandringen om geen indexatie door te voeren;
4. nogmaals te verzoeken een inspanning te doen op verlaging van de uitgaven, gelet op de financiële
situatie bij de deelnemende gemeenten.
5. Over de financiële paragraaf op te merken dat de reservepositie van de OD NHN niet voldoende is om
de risico’s volledig af te dekken.
6. de griffie op te dragen dit amendement door te laten sturen naar de andere Westfriese gemeenten.
Ingediend door:
E. Dudink-Dol (ODS) J.P. Kroezen (CDA)
Fractie Open en Duidelijk Stede Broec Fractie CDA Stede Broec

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights