Resultaten wethouders prima!

Geplaatst op 13 maart 2014

RESULTATEN COLLEGE 2010-2014: VEEL BEREIKT !

De collegeperiode in Stede Broec is bijna ten einde. Het college heeft een evaluatierapport opgesteld waarin de balans is opgemaakt. Per portefeuille is bekeken of de gewenste resultaten behaald zijn. Over het algemeen is het college zeer tevreden. Wethouder Lydia Groot: “We hebben veel bereikt uit ons collegeprogramma in een periode waarin het financieel zwaarder is geworden.”

In 2010 werd een coalitie gevormd bestaande uit ODS, PvdA/GroenLinks en de OP. De titel van het coalitieakkoord luidde: “Samen werken is samenwerken.” De aandachtspunten uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in het collegeprogramma voor de periode 2010-2014. 

Enerverende periode

Sinds de vaststelling van het collegeprogramma is er veel gebeurd, zowel in de buitenwereld als binnen de gemeente Stede Broec. Zo waren er diverse bezuinigingsrondes vanuit de overheid en kreeg de gemeente te maken met een grote asbestcalamiteit bij het Martinuscollege. Ook de samenwerking in de regio heeft een vlucht genomen. Veel werk is verzet om de ambtelijke fusie tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED), de totstandkoming van het SSC DeSom ( ICT- samenwerking van gemeenten) en het opzetten van de Werkorganisatie Westfriesland zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij de bezuinigingen is het gemeentebestuur er in geslaagd de burgers, maatschappelijke en culturele organisaties zoveel mogelijk te ontzien.

Binnen het college was er tegenslag op persoonlijk vlak: wethouder Wim Broek moest wegens gezondheidsredenen zijn taken overdragen aan Bart Nootebos. Op 2 januari 2013 overleed  Wim.

Resultaten per portefeuillehouder 

Hieronder een greep uit de behaalde resultaten per portefeuillehouder uit de afgelopen vier jaar:

Wethouder Lydia Groot (ODS) 

Het Postkantoor

In september 2012 is multifunctioneel centrum Hét Postkantoor geopend. Het Postkantoor biedt huisvesting aan de Stichting ’t Stadsplein en is tevens een hoogwaardige accommodatie voor de verenigingen en het sociaal culturele leven in de gemeente. Een belangrijke taak van Het Postkantoor is ook het bieden van een ontmoetingsplek van inwoners. Dit versterkt de sociale cohesie in Stede Broec. Door intensievere samenwerking met de dorpshuizen kan een grotere meerwaarde worden gecreëerd voor de inwoners van Stede Broec.
Op het totale project van verenigingshuisvesting is een miljoen euro minder uitgegeven dan geraamd!Dat mag gerust uniek genoemd worden.

Oprichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het oprichten van een CJG is een wettelijke verplichting voor de gemeenten. Stede Broec heeft het CJG vanaf 2011 ondergebracht bij de Stichting Welzijn Stede Broec. Doel van het CJG is te zorgen dat de keten van jeugdzorg een kwaliteitsimpuls krijgt, zodat jeugd en ouders sneller en efficiënter geholpen worden bij vragen of problemen. 

Decentralisaties in Sociaal Domein

De afgelopen jaren is er veel werk verzet en zijn de nodige besluiten genomen met als doel een goed fundament te maken om de overheveling van taken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten goed te kunnen uitvoeren.

Jeugdzorg

De zorgaanbieders zullen samen met de gemeenten in de regio West-Friesland projecten ontwikkelen waarbij de jeugdzorg zoveel mogelijk lokaal wordt aangeboden. De toegang tot die zorg wordt via het gebiedsteam geregeld en aangevraagd. In gebiedsteams wordt gewerkt met de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De uitdaging is zo vroeg en zo effectief mogelijk ondersteuning te bieden bij opvoed- en opgroeiproblemen. 

Regionaal Transitie Arrangement

De samenwerkende gemeenten in de regio Westfriesland hebben uitgangspunten afgesproken om de continuïteit van de zorg in 2015 te waarborgen. Het gaat hierbij om de inkoop en bekostiging van de zorg met als taakstelling een bezuiniging van 15 procent.

Taken AWBZ naar Wmo

Dagbesteding en begeleiding verdwijnen uit de AWBZ. Gemeenten krijgen hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2015 de taak om passende ondersteuning te regelen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze collegeperiode is Stede Broec met de gemeenten in Westfriesland gestart met de voorbereiding van de overheveling van deze taak. De vastgestelde beleidskaders worden in 2014 verder uitgewerkt. 

Nieuwe huisvesting Reddingsbrigade De Streek en kanovereniging Poseidon

Na een lange voorbereiding in de afgelopen jaren is in 2014 gestart met de bouw van een nieuw clubhuis voor de reddingsbrigade en de kanovereniging.

Collectieve Ziektekostenvereniging minima

Minima kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering en krijgen hiermee korting op de basisverzekering. 

Naast bovenstaande onderwerpen heeft Stede Broec resultaat geboekt met de oprichting van een leerplichtbureau voor de SED-gemeenten en het op maat aanbieden van Wmo Hulp bij het huishouden. Hiervoor zijn maar liefst bijna 400 keukentafelgesprekken gevoerd!

 

Wethouder Bart Nootebos (PvdA/GL)

Monumentenbeleid

Het college heeft de afgelopen periode op advies van de Erfgoedcommissie 28 panden als monument aangewezen. Het college is van mening dat dit aantal prima vertaling is van het cultureel erfgoed binnen Stede Broec. 

  Molen Ceres

Na vele jaren van voorbereiding en besprekingen is er nu een plan voor de bestemming van molen Ceres en omgeving. Bij de molen komt een zorgbakkerij. De woning op het terrein wordt verkocht. Op termijn zullen de molen en de zorgbakkerij elkaar versterken waarbij ook het recreëren in onze gemeente door wandelen, fietsen en varen een positieve ontwikkeling kan doormaken.

 Duurzaamheid/ Klimaatbeleid

Voor het duurzaamheidsbeleid sluit het college aan op de regionale en landelijke ontwikkelingen. De aandacht is gericht op het investeren in duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van duurzaamheidsinvesteringen door burgers.

Inwoners kunnen profiteren van gemeentelijke initiatieven zoals het project ‘groepsaankoop zonnepanelen’.

Centrale Zone / Industrieweg

De ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijvengebied Centrale Zone is afgerond. Zowel de provincie als de gemeenten stelden hiervoor geld beschikbaar. Ondernemers aan de Industrieweg hebben ook zelf geld gestoken in de uitbreiding en upgrading van bestaande zaken. Ook is het convenant duurzaam ondernemen gesloten en het ‘parkmanagement light’ ingericht.

Financien

De financien zijn goed op orde, er is voldoende reserve en de OZB is de afgelopen vier jaren slechts éénmaal verhoogd.  Het huishoudboekje is keurig op orde!

Wethouder Piet Zwaan (OP)

Waterplan

In 2011 is het Waterplan Stede Broec 2011-2021 vastgesteld. In dit plan staat de visie op het beheer van het water in de gemeente. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is overeenstemming bereikt over de uit te voeren maatregelen en de overdracht van stedelijk water aan het hoogheemraadschap. Een belangrijk onderdeel van de totaalaanpak is het baggeren en verwijderen van asbest waarin ook particulieren kunnen meeliften tegen lage kosten. Wanneer na uitvoering van de totaalaanpak het stedelijk water in onderhoud en beheer is overgedragen geeft dit een financieel voordeel voor de gemeente Stede Broec. 

Verkeersplan en verkeersveiligheid

Het college heeft de meeste maatregelen uit het Verkeersplan Stede Broec 2009-2015 uitgevoerd. Dit heeft de verkeersveiligheid op veel plaatsen in de gemeente verbeterd. Het gaat ondermeer om de volgende verbeteringen: aanleg fietsbrug Sint Elisabethstraat – Pieter Noordelooslaan in Grootebroek, voetpad en voetgangersbrug Industrieweg, aanleg van een fietspad lang de Kadijkweg. Door dit fietspad is er nu een  veilige route voor scholieren die naar het voortgezet onderwijs gaan.  

Herinrichting Boerhaaveplein

De wens voor een kwaliteitsverbetering van het Boerhaaveplein is in 2013 gerealiseerd. De omgeving, het parkeerterrein en de winkels zijn aangepast en opnieuw ingericht. 

Realisatie Streekbospaviljoen

Gezamenlijk met het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is het Streekbospaviljoen gerealiseerd met als resultaat een mooie huisvesting voor het IVN en Volkssterrenwacht Orion en een mooie locatie die de recreatieve doelstellingen van het Streekbos ondersteunt.

Burgemeester Marian Goldschmeding 

Burgernet

Samen met de gemeenten Drechterland en Enkhuizen is gestart met Burgernet, een project waarin inwoners de politie een handje kunnen helpen. Deelnemers ontvangen in geval en een dringende zaak een sms-bericht met een signalement van een persoon of voertuig die gezocht wordt door de politie. Bijna 11% van de inwoners doen hieraan mee.

Burgerparticipatie op maat

Stede Broec heeft gekozen voor een andere aanpak om burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Burgerparticipatie op maat is het motto, waarbij vooraf duidelijk is wat de mate van invloed van de burger moet zijn. Afhankelijk van het onderwerp wordt het Stede Broecs netwerk ingeschakeld zoals bij de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de financiële heroriëntatie. 

Intensivering regionale samenwerking

De afgelopen vier jaar is stevig ingezet op verschillende samenwerkingsvormen. Er vinden veel ontwikkelingen plaats die gericht zijn op (boven)regionale samenwerking. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van wetgeving (RUD, Brandweer), bezuinigingen (Werkorganisatie Westfriesland) en de complexiteit van ICT-ontwikkelingen (DESOM). De samenwerking tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) is ingezet om de kwetsbaarheid van onze organisaties te verminderen, efficiency te bewerkstelligen, de kwaliteit van ons werk te verhogen en de strategische kracht te versterken.

Adviescommissie jeugd en sociale veiligheid

Deze nieuwe regionale adviescommissie van de Veiligheidsregio is gericht op het thema: aanpak van jeugdproblematiek. Samen met de andere Noord-Hollandse gemeenten en de GGD ontstaat er een betere afstemming tussen de veiligheidsketen en de zorg-, welzijns- en volksgezondheidsketen. De commissie stuurt onder meer het project Jeugd, Alcohol en Drugs aan.

 

Al met al dus prima resultaten waar we trots op kunnen zijn!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights