Strooibeleid en wat het kost

Geplaatst op 23 juli 2020

In de raad werd een voorstel ter discussie aangeboden over het strooibeleid als het ’s winters glad is.

Daarin stond eigenlijk niets nieuws behalve dat samenwerking met de buurgemeentes wat nadrukkelijker genoemd werd. Dat kon allemaal voor het geld dat er in de begroting van dit jaar al voor gereserveerd was. Toch stond er in het een raadsvoorstel “inclusief de financiële consequenties”. Dat zou betekenen dat er zomaar meer aan uitgegeven zou  kunnen worden. ODS heeft het zinsgedeelte “inclusief de financiële consequenties” laten schrappen. Iedereen ging akkoord. Ook stonden er veel storende tik- en taalfouten in tekst.
Hieronder het amendement.

Amendement

Onderwerp: Beleid en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2020 Stede Broec

De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 25 juni 2020,behandelend agendapunt …

Constaterende dat:

*het raadsbesluit luidt: in te stemmen met het Beleid- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2020 Stede Broec inclusief de financiële consequenties;

Overwegende dat:

*in een raadsbesluit niet in één adem besloten dient te worden in te stemmen met alle financiële consequenties;

*er bovendien geen financiële consequenties zijn bij dit plan omdat het huidige strooibeleid voortgezet wordt en hier een jaarlijks budget voor is op de begroting;

*deze zinsnede tot onduidelijkheid leidt;

*het in concept bij het raadsvoorstel gevoegde plan genoemd is: Beleid en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Stede Broec 2020;

*het raadsbesluit tekstfoutjes heeft;

*een raadsbesluit dezelfde titel moet dragen als het plan waarmee ingestemd wordt;

Besluit:

*het raadsbesluit: in te stemmen met het Beleid- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2020 Stede Broec inclusief de financiële consequenties

te wijzigen in:

in te stemmen met het Beleid en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Stede Broec 2020.

Ingediend door Ellen Dudink-Dol, ODS

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights