Voorzichtig met de uitbreiding van Het Streekhof

Geplaatst op 30 november 2013

In de raadsvergadering van de oktober 2014 staakten de stemmen over het raadsvoorstel en het amendement van het CDA m.b.t. de doorontwikkeling van Het Streekhof.

Op 28 novemberstond het raadsvoorstel opnieuw op de agenda.

Hieronder de tekst die door Jan Ettes namens ODS werd uitgesproken in de raadsvergadering.

ODS kon en kan zich goed vinden in het voorstel zoals dat voor ons ligt. Na het afketsen van de onderhandelingen met Zeeman is de situatie duidelijk anders dan daarvoor. De economie is niet meer wat ie was in de jaren dat we de plannen voor de uitbreiding van Het Streekhof bespraken en vormgaven. De projectontwikkelaars hebben daar ook hun conclusies uit getrokken.

In het raadsvoorstel wordt dat allemaal nog eens uitgelegd en het is daar een regelrecht gevolg van.

In het raadsvoorstel vraagt het college om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontwikkelingen rond het Streekhof te mogen onderzoeken en meerdere scenario’s te formuleren, waarover na maart 2014 – de verkiezingen- definitieve besluitvorming plaats moet vinden. Op de kortere termijn moeten de eerste plannen uitgewerkt worden met name die rond de verblijfsfunctie van het centrum en daar wil het college volgens het voorstel dan ook geld voor reserveren in de focusnota 2014.

In de vervolgstappen stelt het college voor om te onderzoeken wat de toekomst moet zijn van Het Streekhof in het huidige tijdsgewricht, waarin internethandel en ook andere invloeden een rol spelen. We moeten ons in dat kader ook realiseren dat we niet voor leegstand moeten bouwen. Bouwen voor leegstand kost op de lange termijn meer. De teneur in winkelcentrumland is niet om vrolijk van te worden. Er is namelijk leegstand alom. In zijn algemeenheid zeggen projectontwikkelaars dan ook dat er een andere visie op en benadering van winkelcentra moet komen. Misschien moeten we het parkeren nog eens tegen het licht houden. Zou een tweede Stedeborgh niet een zeer geschikte invulling kunnen zijn voor een deel van die plek? We leven echt in een andere tijd dan in 2004, 2007 en 2009 toen we zo mooie plannen bedachten voor dit gebied.

Gezien het vorige moeten er ook, zoals gesteld in het raadsvoorstel, voorwaarden vastgesteld worden voor aanbestedingen en moet, zoals genoemd, de horeca- en verblijfsfunctie opgewaardeerd worden.

In dat kader hebben we het ook over de grondwaarde van fase 4 anno 2013 en 2014!

Het gaat dan ook niet aan om zoals het CDA in zijn amendement in de vorige raadsvergadering het college opdracht te geven om volgens de kaders die vastgesteld zijn in de raadsvergadering d.d. 9 mei 2009 aan het werk te gaan. Het zou wel heel gemakkelijk scoren zijn om daar later dit of enig ander college op af te rekenen, omdat het een onmogelijk uit te voeren opdracht is.

Voor ODS is het belangrijk dat er voortvarend aan de slag gegaan wordt en dat er vrij gedacht moet worden over de toekomst van het Streekhof. De kaders van het raadsbesluit uit mei 2009 zijn daarbij leidraad. We hebben de grond, we hebben plannen en we willen door. Wie gezond verstand heeft, stelt zichzelf de vraag of de kaders van toen, ook nog voor nu kunnen en moeten gelden. Het antwoord kan ja zijn, maar meer voor de hand liggend is hier een genuanceerd antwoord. Daarom is het onderzoek of zo u wilt, de heroriëntatie, nodig.

Gezien en gehoord het voorgaande begrijpt u dat ODS dat amendement van het CDA van de vorige vergadering overbodig en ook onuitvoerbaar vindt.

We hebben gezien dat het CDA nu zijn motie heeft aangepast. Waar eerst de kaders van 2009 strak gehanteerd moesten worden, moeten die nu als vertrekpunt gelden. Het uitgangspunt is nog steeds die kaders. Zo blijven we eisen dat er 4900 m2 verkoopvloeroppervlakte ontwikkeld wordt. ODS wil juist dat onder andere die vierkante meters ter discussie gesteld worden. We zeggen niet op voorhand nee, maar willen wel graag een realistisch toekomstbeeld houden. Dit amendement maakt het in vergelijking met het eerste wel enigszins werkbaar voor het college om aan de slag te gaan. Toch vraagt de fractie van ODS zich af waar nu de winst ligt ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Want ook daarin moet het college nu aan de gang en komen met ideeën en voorstellen. En we weten allen dat het college allang bezig is met marktverkenningen, maar dan moet er ook wel een markt zijn!

Wat levert dit dan op? En aanpassing van de kaders vraagt toch altijd een raadsbesluit. En dat zal niet voor 2014 zijn….

Wij zullen niet zomaar instemmen met dit amendement en vragen een schorsing aan voor overleg.

Na overleg besloot ODS om, zij het met tegenzin, mee te gaan met het amendement om zo de wethouder mee te geven dat wij ook vinden dat er vlot, snel, maar ook doordacht gehandeld moet worden.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights