Vragen over nieuwbouw langs de Parklaan in Lutjebroek

Geplaatst op 7 maart 2018

ODS heeft het college van B&W vragen gesteld over de nieuwbouwplannen die in Lutjebroek langs de Parklaan in de groene scheg mogelijk gaan plaatsvinden. De groene scheg is oorspronkelijk agrarische grond in een beschermd gebied waar volgens provinciale richtlijnen niet gebouwd mag worden.
Burgemeester en Wethouders staan in principe welwillend tegenover de plannen.
ODS werd door buurtbewoners gevraagd of “dit allemaal wel zomaar kon” en heeft daarom een twaalftal kritische vragen aan het college gesteld. De term art 33 betekent dat het college binnen een bepaalde tijd schriftelijk en openbaar moet antwoorden.
Hieronder volgen ze:

 

Geacht college,

Bijgaand treft u een twaalftal schriftelijke vragen ex art. 33 vragen met betrekking tot het voorontwerp Parklaan/Oigenwois in Lutjebroek.
ODS wil die graag schriftelijk beantwoord zien met de mogelijkheid om ze daarna te bespreken in de commissie GGZ.

Het college heeft volgens de raadsbrief van 27 april 2017 een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van een principeverzoek voor de bouw van een woonvoorziening voor jonggehandicapten aan de Parklaan in Lutjebroek. Dat het om twaalf tot zestien bewoners ging, is in de bijlage bij de raadsbrief aangekaart, de impact op de omgeving weinig of niet.

ODS vindt een voorziening als deze belangrijk en zinvol als ook de noodzaak duidelijk is.

Nu het voorontwerp ter inzage ligt en tot 21 maart voorzien kan worden van een zienswijze, heeft ODS een aantal vragen die met name de communicatie, de impact op de leefomgeving en de aantasting van de groene scheg betreffen.

1* Waarom is in april/mei 2017 niet dieper ingegaan op de reden van afwijzing van het plan in 2014 en wat het verschil met de eerdere aanvraag is, waardoor het college nu wel intentionele medewerking verleende?

2* Waarom is de commissie niet beter, lees uitgebreider, voorgelicht over de fysieke impact, bijvoorbeeld via een uitgebreide presentatie?

3* Waarom zijn de buurtbewoners van de locatie en andere belangstellenden en betrokkenen niet door de gemeente op de hoogte gebracht van de plannen?

4* Waarom is gekozen om een plek in de groene scheg die in de regionale gebiedsvisie beschermd dient te worden aan te wijzen als blijkbaar enige mogelijke locatie?

5* Heeft het college de andere locaties en de reden tot afwijzing ervan ook beoordeeld en actief meegeholpen met de zoektocht naar een andere plek die geen inbreuk doet op het landschap?

6* Als er gebouwd gaat worden, waarom dan niet op de plaats van het te slopen kassencomplex?

7* De groene scheg (en niet alleen deze) tussen Hoogkarspel en Lutjebroek/Grootebroek staat al genoeg onder druk. U stelt dat u niet verwacht dat bouwen in de groene scheg op die plek tot precedentwerking leidt. Waar baseert u die verwachting op?

8* Is het college overtuigd van de noodzaak nu ook Leekerweide in Hoogkarspel een paviljoen bouwt en er in de regio geen wachtlijst is (gegevens 2018)?

9* Is het besluit niet kwetsbaar doordat er bij de besluitvorming op alle niveaus slechts gebruik gemaakt wordt van de gegevens die de indieners van de aanvrage aanleveren?

10* Er is bij de ladder van duurzame verstedelijking uitgegaan van aannames die blijkbaar niet helemaal kloppen. Heeft het college om te komen tot de positieve grondhouding de aangeleverde gegevens nagetrokken?

11* Heeft het college de intentie om alle gegevens en overwegingen in het verzoek nog eens uitgebreid te checken op actualiteitswaarde?

12* Is aan de aanvragers voldoende duidelijk gemaakt dat een afwijzing door het college of de raad geen ontvankelijke schadeclaims kan opleveren ondanks de primaire medewerking?

 

Namens Open en Duidelijk Stede Broec,

Jan Ettes, raadslid

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights